De får in­te vin­na

Hand­la­ren Lisa har haft fle­ra stöl­der i sin bu­tik på se­nas­te. Men hon ger in­te upp och har nu gjort mo­tåt­gär­der.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

Bu­tiksä­ga­ren Lisa tyc­ker sig ha märkt en ök­ning av snat­te­ri i sin bu­tik se­dan i hös­tas. Se­nas­te vec­kan har hon bli­vit av med va­ror för fle­ra tu­sen kro­nor.

Va­ror för upp till 8 000 kro­nor har un­der den se­nas­te vec­kan bli­vit stul­na från de­talj­bu­ti­ken Cran­ber­ry Cor­ner, på Svärd­vä­gen all­de­les in­till Mör­by cent­rum.

Bu­tiksä­ga­ren Lisa Brandt la­de un­der tors­da­gen ut ett in­lägg på Fa­ce­book som bli­vit väl­digt upp­märk­sam­mat och där hon väd­jar till tju­var­na att tän­ka ett steg läng­re.

– Jag le­ver på mar­gi­na­len och att jag la­de ut in­läg­get igår går emot allt som jag tror på. Men när det på fem-sex da­gar för­svin­ner va­ror mel­lan 7 000–8 000 kro­nor så är det till­räck­ligt för att jag in­te ska fixa det, sä­ger hon.

Stu­dent­pre­sen­ter

Fram­förallt är det rak­ställ, rak­hyv­lar och re­se­e­tu­i­er som bli­vit stul­na den se­nas­te ti­den, men även konst­gjor­da blom­mor och klä­der har hon bli­vit av med.

– Det här som bli­vit stu­let nu är klas­sis­ka stu­dent­p­re- sen­ter till kil­lar, det är jät­tetrå­kigt, sä­ger Lisa.

– Men det är en stor lo­kal och of­ta så är jag själv. Men jag vill att folk ska kän­na sig som hem­ma, det här känns ju som mitt hem, och 99,99 pro­cent fat­tar ju det, sen finns det dom som be­hö­ver kitt­ling i sin var­dag.

För­va­rar va­ror ba­kom disk

På en lapp Lisa har lagt ut på ett bord, där det ti­di­ga­re låg bland an­nat rak­hyv­lar, står det hon nu för­va­rar fle­ra pro­duk­ter ba­kom kas­san på grund av stöldris­ken, men ock­så att al­la stöl­der po­li­san­mäls.

– Jag fick till­ba­ka så myc­ket ener­gi när jag la­de ut in­läg­get och det sista jag kän­ner är att ”de får in­te vin­na”, det här mås­te få va­ra en öp­pen och stor plats, sä­ger Lisa.

Det här som bli­vit stu­let nu är klas­sis­ka stu­dent­pre­sen­ter till kil­lar.

FOTO: KEVIN WEDIN

LESS. Se­dan i hös­tas har bu­tiksä­ga­ren Lisa märkt att an­ta­let stöl­der i hen­nes in­red­nings­bu­tik ökat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.