Fot­bolls­pro­jekt in­te­gre­rar ny­an­län­da med svens­kar

Fotboll som mo­dell för in­teg­ra­tion, det är vad fle­ra verk­sam­he­ter i Danderyd nu går ihop för att an­ord­na på fot­bolls­pla­nen vid Mör­by­sko­lan.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Text: Kevin Wedin

Näs­ta vec­ka star­tar drop-in fotboll för al­la Dan­de­rydsbor som är 18 år el­ler äld­re med syf­te att för­bätt­ra kom­mu­nens ar­be­te med in­teg­ra­tion. Till­sam­mans med Dan­de­ryds kom­mun ar­ran­ge­rar IFK Stocksund och den ide­el­la för­e­ning­en ”Al­la till­sam­mans i Danderyd” ini­ti­a­ti­vet.

– För­hopp­nings­vis kom­mer det myc­ket folk, bå­de ny­an­län­da och eta­ble­ra­de svens­kar, jag vet att det finns många som sä­kert vill va­ra med, sä­ger Ya­zan Shakrah, som kom till Danderyd 2016 och nu­me­ra är ord­fö­ran­de för för­e­ning­en ”Al­la till­sam­mans i Danderyd”.

”Al­la till­sam­mans i Danderyd” är en ny­star­tad för­e­ning som be­står av ny­an­län­da som själ­va ak­tivt ar­be­tar med in­teg­ra­tion och in­klu­de­ring av ny­an­län­da. Fö­ren- ing­en bi­står med två ny­an­län­da som ska age­ra as­si­ste­ran­de trä­na­re, sam­ti­digt som fot­bolls­klub­ben IFK Stocksund bi­drar med en trä­na­re.

– Vi vill gär­na hit­ta nå­got sätt att kopp­la ny­an­län­da där man kan träf­fa svens­kar och ha en trev­lig tid. Syf­tet är att ha kul, in­te att man ska va­ra proffs och ta det på för stort all­var, sä­ger Ya­zan. Förs­ta fot­bolls­kväl­len var i tis­dags, på fot­bolls­pla­nen vid Mör­by­sko­lan.

– Det ska va­ra var­je tis­dag och det kom­mer va­ra trä­ning och ibland mat­cher, sä­ger Ya­zan.

Syf­tet är att ha kul, in­te att man ska va­ra proffs och ta det på för stort all­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.