Na­zist­or­ga­ni­sa­tion hyr lo­kal vid sko­la

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Kevin Wedin

Det är tid­ning­en Ar­be­ta­ren som av­slö­jat att na­zis­tis­ka Nor­disk Ung­dom se­dan 2016 hyrt en lo­kal i Stocksund. Ef­ter tid­ning­ens av­slö­jan­de vill man nu hä­va kon­trak­tet.

Det är tid­ning­en Ar­be­ta­ren som un­der fre­da­gen av­slö­jar att Nor­disk Ung­dom, se­dan 2016, hyr en käl­lar­lo­kal i Stocksund cent­rum, all­de­les in­till Nor­den­felt­s­ka mu­sik­sko­lan och i sam­ma bygg­nad som bib­li­o­te­ket och öpp­na för­sko­lan.

Fas­tig­he­ten ägs av Ste­na Fastigheter AB men ut­hyr­ning­en till na­zis­tis­ka Nord- isk Ung­dom står mu­sik­sko­lan för som hyrt ut lo­ka­len i tred­je hand, dock ove­tan­des om lo­ka­lens an­vänd­ning.

– Vi är för­fä­ra­de. Det går in­te alls hand i hand med vå­ra vär­de­ring­ar och pas­sar in­te ihop med vå­ran verk­sam­het. Den ty­pen av verk­sam­het vill vi in­te ha i vå­ra lo­ka­ler. En ode­mo­kra­tisk grupp hör in­te hem­ma i skol­mil­jö med barn, sä­ger en re­pre­sen­tant ur Nor­den­felt­s­ka mu­sik­sko­lans led­ning till Ar­be­ta­ren.

Säl­ja t-shirts

Vi­da­re skri­ver tid­ning­en att fas­tig­hets­ä­ga­ren Ste­na god­kän­de ut­hyr­ning­en, dock in­te hel­ler de med­vet­na om syf­tet med lo­ka­len.

– Det var två yng­re kil­lar. Jag fick ab­so­lut ing­et kons­tigt in­tryck. Vad jag minns så sva­ra­de de, när jag frå­ga­de, att de be­dri­ver t-shirt­tryck. De ha­de lå­dor med klä­der och tryck­te upp tshirts, sä­ger Ma­de­le­i­ne Ager­hill, för­val­ta­re på Ste­na Fastig he­ter i Danderyd, till Ar­be­ta­ren.

Ett ex­train­satt mö­te har ägt rum och re­pre­sen­tan­ten från mu­sik­sko­lan sä­ger till Ar­be­ta­ren att man kom­mer sä­ga upp hy­res­av­ta­let med Nor­disk Ung­dom.

FOTO: GOOG­LE MAPS

STOCKSUND. I sam­ma fas­tig­het som Stocksunds bib­li­o­tek hyr Nor­disk Ung­dom en lo­kal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.