Klart med fi­nan­sie­ring för Roslagsbanan

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

När Sve­rige­för­hand­ling­en klub­ba­des ingick Roslags­ba­nans för­läng­ning till ci­ty, via Oden­plan, som en del i den sto­ra sats­ning­en på in­fra­struk­tur. Nu är sista ste­get klart när re­ge­ring­en har be­slu­tat om fi­nan­sie­ring.

To­talt är det 700 mil­jar­der kro­nor som kom­mer sat­sas på järn­väg, väg och sjö­farts­tra­fik och omfattar allt från upp­rust­ning och ny­bygg­na­tion.

– Det blir bra för Nord­ost­bor­na. Men det är vik­tigt att man in­te glöm­mer att han­te­ra de olä­gen­he­ter som upp­står med bul­ler och plan­kors­ning­ar för Dan­de­rydsbor­na, sa Ol­le Reichen­berg (M), kom­mu­nal­råd i Danderyd, ti­di­ga­re.

FOTO: MOSTPHOTOS

BRAND. Sex brand­bi­lar åk­te ut till vil­lan vid Ke­vinge strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.