Dis­kus­sio­ner­na har va­rit många om fram­ti­den för Skep­pet 12 vid Ke­vinge strand. Un­der fre­da­gen meddelade Isa­bel­la Hök­mark (M), ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den, att upp­dra­get kom­mer åter­re­mit­te­ras.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

Den 13 ju­ni un­der Bygg­nads­nämn­dens sam­man­trä­de var pla­nen att skul­le ta be­slut om fram­ti­den för fas­tig­he­ten Skep­pet 12, Golf­för­bun­dets ti­di­ga­re kon­tor vid Ke­vinge Strand. Men un­der fre­da­gen kan Dan­de­ryds Nyheter av­slö­ja att ett be­slut re­dan är ta­get.

– När det gäl­ler Skep­pet 12 så har vi idag i ma­jo­ri­te­ten kom­mit fram till att vi kom­mer åter­re­mit­te­ra ären­det med upp­drag att sän­ka bygg­na­den en vå­ning, sä­ger Isa­bel­la Hök­mark (M), ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den.

An­led­ning­en är al­la de ytt­ran­den som in­kom­mit från bo­en­de i om­rå­det.

– Vi har läst al­la ytt­ran­den, det har kom­mit väl­digt många syn­punk­ter och det är fram­förallt mot höj­den, då tyc­ker vi det är rim­ligt att man in­te byg­ger hög­re än så högt bygg­na­den är idag, sä­ger Isa­bel­la Hök­mark.

Frå­gan gäl­lan­de Skep­pet 12 har va­rit omdis­ku­te­rad en läng­re pe­ri­od. Ti­di­ga­re i vå­ras träf­fa­de vi bo­en­de i om­rå­det som länge käm­pat för att det gam­la hu­set ska be- hål­las, al­ter­na­tivt att det nya hus som ska byg­gas in­te över­sti­ger max­höj­den på fas­tig­he­ten som står där idag.

Un­der det se­nas­te kom­mun­full­mäk­ti­ge läm­na­de även Mil­jö­par­ti­et in en mo­tion där man mot­sa­de sig al­ter­na­ti­vet att ri­va det nu­va­ran­de hu­set.

– Vi vill att Golf­för­bun­dets hus ska be­va­ras, men al­la är över­ens om att vi vill ha bo­stä­der där. Man ska byg­ga i det be­fint­li­ga hu­set. Att ri­va en 20 år gam­mal väl­fun­ge­ran­de bygg­nad vo­re slö­se­ri, sa par­ti­ets grupple­da­re Ca­ro­lin Rob­son.

FOTO: KEVIN WEDIN

GOLF. Fas­tig­he­ten Skep­pet 12 lig­ger all­de­les in­till Stock­holms golf­ba­na i Ke­vinge Strand, Danderyd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.