Här får du snabb­ma­ten – pre­cis som i sta­ter­na

Da­ni­el och He­ath driver se­dan ett par må­na­der en ame­ri­kansk snabb-mats­re­stau­rang i Nor­ra Djur­gårds­sta­den. Nu vill de bli barn­fa­mil­jer­nas fa­vo­rit.

Danderyds Nyheter - - Norrort - Jo­hann Ber­nö­vall

För­u­tom schyss­ta ham­bur­ga­re med bra rå­va­ror och piz­zor som ska sma­ka som i USA så kan ny­öpp­na­de Roc­kin’ Grill på Lö­vängs­ga­tan 14 stolt­se­ra med ett boll­hav. En del i att loc­ka Nor­ra Djur­gårds­sta­dens barn­fa­mil­jer utö­ver snabb men väl­la­gad mat.

– Det är fi­ne di­ning fast food som pas­sar folk som bor här. Det går snabbt men är gjort med bra rå­va­ror, ing­en bland­färs. Vi ste­ker ham­bur­gar­na på häll och an­vän­der smash­tek­nik. Koc­ken He­ath är från USA och har job­bat i kök he­la sitt liv. Så det är äk­ta va­ra, ing­en Si­byl­la­bur­ga­re med trå­kig dres­sing, sä­ger Da­ni­el som driver re­stau­rang­en.

Vägg i vägg lig­ger Tex­as Long­horn men det rör sig in­te om nå­gon kon­kur­rens. Tvärtom, re­stau­rang­er­na har pro­jek­te­rats, byggts och sam­ord­nats av sam­ma fö­re­tag.

– Vi lå­nar sa­ker av va­ran- dra som gran­nar gör. Vill man ha en kött­bit går man dit och vill man ha en schysst ham­bur­ga­re kom­mer man hit, sä­ger Da­ni­el som ti­di­ga­re dri­vit en re­stau­rang på Horn­bergs strand där hans in­tres­se för ham­bur­ga­re väck­tes.

Nytt på me­nyn, se­dan en dryg vec­ka, är piz­zor­na. Nå­got som va­rit ef­ter­frå­gat.

– Det dröj­de li­te ef­tersom vi tes­tat oss fram för att få fram den rät­ta käns­lan och sma­ken på piz­zan. Det ska sma­ka som på de stäl­len vi tes­tat i USA, och det gör det nu.

FOTO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

AMERIKANSKT. Da­ni­el och He­ath har ta­git den äk­ta ame­ri­kans­ka snabb­matskul­tu­ren till Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.