Så sä­ger vår al­le­mans­rätt om klub­bens av­spär­ra­de bryg­ga

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

En bryg­ga i Djurs­holm har väckt upp­märk­sam­het gäl­lan­de om det är tillå­tet att av­spär­ra en bryg­ga och häv­da att den är privat. En­ligt kom­mu­nen ska dock bryg­gan va­ra till­gäng­lig för vem som helst.

Här om da­gen la­des bil­den ovan upp på en lo­kal Fa­ce­book­grupp i Dan­de­ryd på en bryg­ga byggd av Djurs­holms Country Club, Vil­la Pau­li. Frå­gan som väck­tes var huruvi­da det är tillå­tet att häv­da att bryg­gan är privat samt att sät­ta upp ett rep som en av­gräns­ning. När Dan­de­ryds Ny­he­ter pra­tar med kom­mu­nen så sä­ger dom att det är fritt fram för vem som helst att an­vän­da bryg­gan.

– Man får in­te gö­ra en så­dan av­spärr­ning. Rent krasst så lig­ger bryg­gan på kom­mu­nens mark och då får du in­te gö­ra nå­gon av­spärr­ning. Där­e­mot har Vil­la Pau­li fått till­stånd att byg­ga den, sä­ger Lars Sö­derlund, trä­fik­sä­ker­hets­sam­ord­na­re på Dan­de­ryds kom­mun.

Är det van­ligt med miss­för­stånd gäl­lan­de det här?

– Det är gans­ka of­ta miss­för­stånd. Det hand­lar om al­le­mans­rät­ten i grund och bot­ten. Folk tror att det, i det här fal­let, är Vil­la Pau­lis eg­na bryg­ga. Men ska man tol­ka al­le­mans­rät­ten som na­tur­vårds­ver­ket gör så så kan du ba­da från Vil­la Pau­lis bryg­ga, sä­ger Lars Sö­derlund.

Ska skic­ka brev

Det som sker nu är att kom­mu­nen kom­mer skic­ka brev till Djurs­holms Country Club och be dom ta bort re­pavspärr­ning­en.

– Skyl­tar som häv­dar att bryg­gan är privat får in­te an­vän­das, rep får in­te sät­tas upp. Men man kan för­stå bäg­ge par­ter. Vil­la Pau­li har byggt bryg­gan och kanske har en viss nä­rings­verk­sam- het med ett be­hov av att läg­ga till med bå­tar vid bryg­gan, men man får helt en­kelt fö­ra en di­a­log om pri­vat­per­so­ner an­vän­der bryg­gan.

Ska­de­gö­rel­se­pro­blem

När Dan­de­ryds Ny­he­ter pra­tar med Mar­tin Roos, VD på Djurs­holm Country Club, så sä­ger han att re­pet an­vänds i ett fö­re­byg­gan­de syf­te för att mot­ver­ka ti­di­ga­re pro­ble­ma­tik med ska­de­gö­rel­se på bryg­gan.

– Vi har haft otro­li­ga pro­blem med ska­de­gö­rel­se vil­ket va­rit väl­digt kost­samt och det har gjort att vi age­rat som vi gjort. Man har ta­git fend­rar och släppt lös bå­tar, bland an­nat, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vi har ing­et in­tres­se i att stänga ute all­män­he­ten från att ba­da el­ler so­la på bryg­gan, men det är en sä­ker­hets­åt­gärd för att ge den som vill för­stö­ra en tan­ke ” ska jag verk­li­gen gö­ra det här?”. Kom­mer ni ta bort re­pet? – Det får vi se. Det är in­te så att det är låst och bom­mat, vi pra­tar om en li­ten lina som en­kelt kan tas bort av vem det nu må va­ra. Ha­de jag va­rit på and­ra si­dan så ha­de det in­te stört mig nämn­värt.

Folk tror att det, i det här fal­let, är Vil­la Pau­lis eg­na bryg­ga. Men ska man tol­ka al­le­mans­rät­ten som na­tur­vårds­ver­ket gör så så kan du ba­da från Vil­la Pau­lis bryg­ga.

FO­TO: PRIVAT

DJURS­HOLM. Re­pet an­vänds, en­ligt Djurs­holms Country Club, för att för­hind­ra ska­de­gö­rel­se av bryg­gan och bå­tar som läg­ger till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.