VÄL­KOM­MEN I DET GRÖ­NA

Träd­gårds­sta­den Dan­de­ryd - är det en grej? Vi sö­ker sva­ret i Svan­te Pet­ters­sons pri­sa­de gröns­ka

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

I 25 år har Svan­te Pet­ters­son bott på Al­f­hems­vä­gen i Djurs­holm och un­der årens lopp har in­tres­set för träd­går­den ökat mar­kant, så pass myc­ket att han 2017 pri­sa­des för sin trädgård av Djurs­holms vil­laä­gar­för­e­ning.

Nu del­tar han i eve­ne­mang­et ”Tu­sen Träd­går­dar”, som byg­ger på idén att vi­sa upp si­na träd­går­dar för att spri­da in­tres­set.

– När vi flyt­ta­de hit så var träd­går­den väl­digt ef­ter­satt. Det är en frukt­träd­gård med åt­ta äp­pel­träd och gräs­mat­ta. Tom­ten är gans­ka lång­smal och cir­ka 2 000 kvadrat­me­ter, så det är li­te stort att hål­la ord­ning på och har ta­git tid att ut­veck­la, sä­ger Svan­te.

Och upp­skatt­ning från om­giv­ning­en har det in­te hel­ler va­rit brist på.

– När vi fick träd­gårds­pri­set ha­de vi no­mi­ne­rats av vår gran­ne som sa ”vi får ju ock­så tit­ta på er fi­na trädgård”. Så det är ju dels att gran­nar tit­tar in och dels träd­gårds­pri­set.

Di­gert ter­rass­ar­be­te

De se­nas­te åren har träd­gårds­ar­be­tet be­stått i att byg­ga en ter­rass strax väns­ter om hu­set, frami­från sett. Ter­ras­sen är cir­ka fem me­ter över mar­kni­vån och vägen dit upp le­der via sten­plat­tor om­giv­na av olika ra­bat­ter och plan­te­ring­ar.

– Att kä­ka fru­kost här är fan­tas­tiskt, det är som att sit­ta vid me­del­ha­vet. Man får en vy som vi in­te an­vän­de ti­di­ga­re och om­ges av fle­ra hund­ra år gam­la ekar som ska­par en spe­ci­ell upp­le­vel­se.

– Jag läg­ger ned mer och mer tid. När jag gick i pen­sion gjor­de jag fär­digt ar­be­tet här up­pe. Men det är en bra hob­by, man rör på sig och be­hö­ver in­te gå till gym­met. Sen finns det en dy­na­mik som är väl­digt spän­nan­de, att det blir in­te all­tid som man pla­ne­rat.

Ska ko­ra näs­ta vin­na­re

Nu­me­ra sit­ter Svan­te med i vil­laä­gar­för­e­ning­en och även i den grupp som ska ut­se 2018:års bäs­ta trädgård. Och hans för­hopp­ning är att in­tres­set för trädgård ska växa in­om kom­mu­nen.

– Dan­de­ryd är ju en träd­gårds­stad. Det är fint när många flyt­tar in men den lö­pan­de ut­veck­ling­en sker in­te och det är trå­kigt. Så vi sat­sar på att få fart på träd­gårds­sköt­seln, det är ju otro­ligt fi­na för­ut­sätt­ning­ar här ute.

Att kä­ka fru­kost här är fan­tas­tiskt, det är som att sit­ta vid me­del­ha­vet.

FO­TO: KE­VIN WE­DIN

VÄL­KOM­MEN I DET GRÖ­NA. Svan­te Pet­ters­son har till­sam­mans med sin fru ar­be­tat kon­ti­nu­er­ligt med träd­går­den un­der de 25 år de levt i Djurs­holm.

EN HÖJDARE. För två-tre år se­dan blev Svan­te klar med ter­ras­sen han står på i bil­den ovan. Och ut­sik­ten från cir­ka fem me­ter över mar­kni­vån går in­te av för hac­kor.

MYC­KET JOBB. Det har ta­git ett bra tag att få i ut­veck­la träd­går­den och in­ne­bär en hel del ar­be­te att hål­la ord­ning på de dry­ga 2 000 kvadrat­me­ter­na tomt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.