Så ska po­li­sens sto­ra in­sats fö­re­byg­ga bo­stads­in­brott

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin We­din

Un­der ons­da­gen ge­nom­för­de lo­kal­po­li­sen i Dan­de­ryd, till­sam­mans med kom­mu­nens grann­sam­ver­kans­bil, en brotts­före­byg­gan­de in­sats runt om i Dan­de­ryd.

Med ett par po­lis­bi­lar och po­lis­cyklar åk­te man runt på vägar där det ny­li­gen bli­vit in­brott. Vi träf­fa­de po­li­ser­na in­nan det var dags att be­ge sig ut.

– Vi är ute i de om­rå­den som se­nast haft in­brott. Idag kom­mer vi va­ra ne­re i Stocksund och No­ra, där har vi de två se­nas­te in­brot­ten som in­träf­fat. Då kom­mer vi pra­ta med de som bor i om­rå­de­na och be­rät­ta om vad de kan tän­ka på, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg, lo­kal­po­lis.

– Det är myc­ket det van­li­ga, att hål­la koll på varand­ra. Ser man på ti­di­ga­re år så är det för­höjd in­brotts­risk un­der som­ma­ren. Så se till att det ser ut som att man in­te är bort­rest, pra­ta med gran­nar och be dem kol­la hu­set, sä­ger Ste­fan Dahl­gren, lo­kal­po­lis.

Un­der som­ma­ren pla­ne­rar man att gö­ra sam­ma typ av in­sat­ser till­sam­mans med re­spek­ti­ve grann­sam­ver­kans­bil i bå­de Tä­by och Val­len­tu­na.

– Det är svårt med brotts­före­byg­gan­de, hur mä­ter vi det på ett bra sätt? Det man vet är dock att bra grann­sam­ver­kan får ned in­brott med 16-25 pro­cent, sä­ger Ste­fan Dahl­gren och fort­sät­ter:

– Vårt hu­vud­upp­drag in­om det här är att med­ve­tan­de­gö­ra folk och att det finns stor risk att, om det skett in­brott på en adress, att det sker in­om sam­ma om­rå­de.

FO­TO: KE­VIN WE­DIN

POLIS. Ca­ro­li­ne Ed­berg och Ste­fan Dahl­gren, po­li­ser i lo­kal­po­lis­om­rå­de Tä­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.