Det är enkla­re att skri­ka på en tv än att tvät­ta

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Of­ta kan jag sit­ta hem­ma i sof­fan, tit­ta på en fot­bolls­match och i fru­stra­tion ro­pa för dö­va öron att trä­na­ren bor­de gö­ra si el­ler så. På ex­akt sam­ma sätt sit­ter män och kvin­nor värl­den över när de tit­tar på nå­got de en­ga­ge­rar sig. Det kan va­ra id­rott, det kan var hur en film är klippt och det kan va­ra po­li­tik.

Det är så en­kelt att i af­fekt skri­ka ut vad man tyc­ker och tro att en själv har lös­ning­en. Allt­så att den som styr, oav­sett om det är en för­bunds­kap­ten el­ler mäk­tig po­li­ti­ker, bris­ter i ett och an­nat. Och visst är det så, mäk­ti­ga per­so­ner i al­la dess fack kom­mer in­te kun­na gläd­ja al­la, det är en oupp­nå­e­lig uto­pi.

Fot­boll kan tyc­kas tri­vi­alt i jäm­fö­rel­se med po­li­tik. Men att sty­ra ett land, ett fot­bollslag, en film­pro­duk­tion – det är knap­past så en­kelt som vi får det att lå­ta från tv-sof­fan.

Tänk om jag skul­le stä­da fram­för egen dörr li­te. Slu­ta skri­ka på spe­lar­na i mitt fa­vo­rit­lag och i stäl­let se till att jag har ett väl­fyllt kyl­skåp och bo­kad tvät­tid och hin­ner med att träf­fa vän­ner – sa­ker som be­tyd­ligt svå­ra­re att ”sty­ra” än att skri­ka på en tv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.