Stock­holm ger hiv-fö­re­byg­gan­de me­di­cin

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Om­kring 200-250 per­so­ner i lä­net kan bli ak­tu­el­la för att få me­di­ci­nen, P r e ex­po­si­tions p ro fy lax( P rEP ).

Det är Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting, SKL, som re­kom­men­de­rat lä­ke­me­dels­för­må­nen.

– Vi ska fö­re­byg­ga hiv på al­la sätt vi kan. Där­för gläds jag över att vi änt­li­gen har fått na­tio­nel­la re­kom­men­da­tio­ner om hur vi ska an­vän­da PrEP för att fö­re­bygg ah i v bland­risk­grup­per, sä­ger An­na S tar­brink( L ), häl so-och sjuk­vårds­lands­tings­råd i ett press­med­de­lan­de.

Kost­na­den för me­di­ci­nen blir 2 250 kro­nor per år och per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.