Det var ti­di­ga­re i som­ras som en poj­ke i öv­re ton­å­ren ska ha drunk­nat ef­ter att ha va­rit på ut­flykt med sitt HVB-hem från Dan­de­ryd. Krop­pen åter­fanns en vec­ka ef­ter hän­del­sen.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

Den 17 ju­li in­kom en lex Sa­rah-an­mä­lan till IVO, In­spek­tio­nen för vård och om­sorg. Det ef­ter att en poj­ke i öv­re ton­å­ren ska ha drunk­nat när han, till­sam­mans med and­ra ung­do­mar från ett HVB-hem i Dan­de­ryd, samt per­so­nal, var ute på en ut­flykt i Vax­holm.

I rap­por­ten står det att två från per­so­na­len, på bo­en­det Två av poj­kar­na ska ha stan­nat kvar nä­ra strand­lin­jen och den tred­je sim­ma­de en­ligt upp­gift ut en bit. Han bör­jar se­dan sim­ma in mot land ef­ter att per­so­na­len ro­pat på ho­nom.

”Plöts­ligt ser vi hur poj­kens hu­vud för­svin­ner un­der vatt­net och för att någ­ra se­kun­der se­na­re kom­ma upp och ro­pa på hjälp. Per­so­na­len/de and­ra ung­do­mar­na hör­de ro­pet”.

Per­so­na­len ska då ha skri­kit på hjälp och en man släng­de sig ut i vatt­net och sim­ma­de mot poj­ken, vil­ket även per­so­na­len gjor­de. Sam­ti­digt lar­ma­de en an­nan ur per­so­na­len 112 och ef­ter cir­ka 20 mi­nu­ter var rädd­nings­tjänst på plats med he­li­kop­ter och sök­te ef­ter poj­ken.

”Rädd­nings­tjänst sök­te i en och en halv tim­me in­nan in­sat­sen av­slu­ta­des. En vec­ka se­na­re åter­fanns krop­pen”, skri­ver ny­hets­by­rån Si­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.