Upp­blåst igel­kott akut räd­dad till djur­sjuk­hus

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in

En upp­blåst, ska­dad igel­kott – högst tro­li­gen spar­kad i an­sik­tet av en män­ni­ska – fick ny­li­gen åka dju­ram­bu­lans från Ing­arö till Ös­ter­malm där den drä­ne­ra­des på två li­ter luft.

För ett par vec­kor se­dan kom en upp­blåst igel­kott till Gröns­kans viltre­ha­bi­li­te­ring på Ing­arö.

– Den var re­jält upp­blåst, stor som en bas­ket­boll. Vi kon­tak­ta­de Ca­ta­ri­na Krång som är ex­pert och ti­di­ga­re har re­ha­bi­li­te­rat lik­na­de men be­tyd­ligt mind­re ex­tre­ma fall, sä­ger An­ders Fred­blad, viltre­ha­bi­li­te­ra­re på Gröns­kan.

Igel­kot­ten fick ef­ter un­der­sök­ning åka med dju­ram­bu­lans till Eve­den­si­as djurkli­nik vid Roslagstull. Där är de ex­per­ter på vil­da djur.

– De har vår­dat mas­sor av igel­kot­tar och kun­de se att det var­ken var en tra­fik­ska­da el­ler en lung­in­flam­ma­tion. Högst tro­ligt är det en män­ni­ska som har spar­kat den i an­sik­tet, sä­ger An­ders Fred­blad.

På djurkli­ni­ken drä­ne­ra­des igel­kot­ten på två li­ter luft, men blås­tes se­dan upp igen. Man upp­täck­te då att en av bi­hålor­na ska­dats. Bi- hå­lan läck­te in luft un­der hu­den och blås­te upp igel­kot­ten till en bal­long.

– De har väl­digt elas­tisk hud. Själv­klart led den men i och med den elas­tis­ka hu­den kan det se vär­re ut än vad det är, sä­ger An­ders Fred­blad.

Nu är igel­kot­ten pig­ga­re igen och till­ba­ka på Ing­arö.

– Jag har pre­cis ma­tat den med mjöl­ker­sätt­ning och gett den an­ti­bi­o­ti­ka. Den lub­bar runt i sitt lil­la hägn. Pla­nen är att den ska släp­pas fri om två vec­kor ihop med fler igel­kot­tar, sä­ger An­ders Fred­blad.

FOTO: AN­DERS FRED­BLAD

UPPSVULLEN. Igel­kot­ten fick drä­ne­ras på två li­ter luft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.