Nu var­nar vår­den för bad­sårs­fe­ber

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Em­ma Thim­gren

Ef­ter att två fall av bad­sårs­fe­ber upp­täckts vill lands­ting­et var­na för in­fek­tio­nen – som or­sa­kas av bak­te­ri­er som trivs ex­tra bra i varmt vat­ten.

De var­ma vat­ten­tem­pe­ra­tu­rer­na har gjort att bak­te­ri­er trivs bätt­re än van­ligt. All­ra bäst trivs de i Skär­går­dens bräck­ta vat­ten även om de ock­så finns in­ne i stan.

– När det blir var­ma­re vä­der och vatt­net blir upp mot 20 gra­der un­der en läng­re tid, då väx­er bak­te­ri­er­na till. Där­för vill vi var­na för det, sä­ger Ing­e­la Berg­gren, bi­trä­dan­de smitt­skyddslä­ka­re.

Om man får i sig bak­te­ri­er­na ge­nom öro­nen el­ler ge­nom att sväl­ja vatt­net kan det ge öro­nin­fek­tion el­ler di­ar­ré. Men ba­dar man med sår kan det få all­var­li­ga­re kon­se­kven­ser.

– Bak­te­ri­er­na kan fast­na där och ge en all­var­lig in­fek­tion som spri­der sig i krop­pen, det vi kal­lar bad­sårs­fe­ber.

Hon un­der­stry­ker att man in­te be­hö­ver va­ra rädd för att ba­da, men att det är vik­tigt att täc­ka över stör­re sår. Det far­li­ga är när bak­te­ri­er­na kom­mer in i blo­det ef­tersom det då kan ge blod­för­gift­ning. Den som är miss­tänk­sam upp­ma­nas att ringa 1177. Bad­sårs­fe­ber kan va­ra död­ligt om man in­te kom­mer in för be­hand­ling till­räck­ligt snabbt.

Sve­ri­ge har en­sta­ka fall av bad­sårs­fe­ber, runt 0–5 styc­ken drab­bas var­je år. I år har två fall upp­täckts i Stock­holm.

– De fall vi har haft i som­mar har ba­dat i Ös­ter­sjön, sä­ger Ing­e­la Berg­gren.

VARMT. Ris­ken att drab­bas av den ovan­li­ga åkom­man har ökat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.