Ny­torgs­fes­ten slår re­kord

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Em­ma Thim­gren

Om en vec­ka är det dags för Ny­torgs­fes­ten som i år har ex­pan­de­rat. Nu har de förs­ta pro­gram­punk­ter­na släppts.

Den tre da­gar långa fes­ti­va­len som hålls mel­lan 17-19 au­gusti bju­der på en mängd oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Ny­torgs­fes­ten ar­ran­ge­ras av Jo­a­kim Sten­ham­mar till­sam­mans med ar­tis­ten Dan­ny Sau­ce­do.

Det här är and­ra året som de ar­ran­ge­rar fes­ti­va­len till­sam­mans. Förra året kom 20-30 000 be­sö­ka­re.

– Vår tan­ke är att vi vill byg­ga vårt eget lil­la Not­ting Hill, sä­ger Jo­a­kim Sten­ham­mar.

Bland pro­gram­punk­ter­na finns bland an­nat bio, ti­vo­li, es­cape room och yo­ga. Nytt för i år är hip­pie mar­ket och fo­to­ma­rat­hon. Ut­ö­ver det kom­mer en rad ar­tis­ter att spe­la li­ve, där­ibland Le­na Wil­le­mark, Ny­tor­get all star band, Blås­sym­fo­ni­ker­na, Lou­i­si­a­na Avenue, To­mas Gyl­ling och Mosqui­to.

– Det känns jät­te­bra, fram­förallt är det så ro­ligt att så många vill va­ra med, sä­ger Jo­a­kim Sten­ham­mar.

Stör­re fes­ti­val­om­rå­de

Fes­ti­val­om­rå­det har i år dess­utom ut­ö­kats för att be­re­da plats för fler be­sö­ka­re. Man kom­mer hål­la till i Ny­torgspar­ken, Vi­ta­bergspar­ken och Bleck­tornspar­ken. Den sto­ra sce­nen flyt­tar till Park­te­a­terns scen i Vi­ta­bergspar­ken. Dags­fes­ter och dj:s kom­mer hål­la till i Lil­la Bleck­tornspar­ken. I stäl­let för en stor scen på Skå­ne­ga­tan kom­mer det va­ra tre små.

Dess­utom ska man för­sö­ka slå ett världs­re­kord.

– Vi kom­mer ha ett si­lent di­sco när 550 per­so­ner sät­ter på sig hör­lu­rar och dan­sar. Vi ska slå Sve­ri­ge­re­kor­det. Vi har be­ställt 500 hör­lu­rar så vi hop­pas att vi ska kun­na slå det.

14 au­gusti pre­sen­te­ras det full­stän­di­ga pro­gram­met.

ARKIVFOTO: MAJA BRAND

FESTDAGS! Förra året väck­te Dan­ny Sau­ce­do och Jo­a­kim Sten­ham­mar Ny­torgs­fes­ten till liv igen ef­ter 20 år. Nu är det dags igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.