Väk­ta­re kal­las in ef­ter bru­ta­la rån

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Dan­de­ryds kom­mun an­li­tar väk­ta­re ef­ter fle­ra bru­ta­la rån som skett vid vil­lain­brott i kom­mu­nen. Väk­ta­re krävs då po­li­sens re­sur­ser in­te tycks räc­ka, me­nar Ol­le Reichen­berg (M).

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ol­le Reichen­berg (M) med­de­la­de i tis­dags att man sät­ter in väk­ta­re om­gå­en­de.

– I grun­den är det här kanske ett po­li­siärt an­svar, men up­pen­bar­li­gen är in­te re­sur­ser­na till­räck­li­ga. Där­för mås­te vi på kom­mu­nen fun­de­ra på vad vi kan gö­ra för att bi­dra, och då väl­jer vi att ut­ö­ka den här be­vak­ning­en tills vi­da­re, sä­ger Ol­le Reichen­berg.

Väk­tar­na är be­ställ­da och kom­mer att sät­tas in re­dan denna vec­ka. Av sä­ker­hets­skäl kan han in­te gå in på i de­talj hur och var väk­tar­na kom­mer att pla­ce­ras, men de kom­mer över­va­ka oli­ka om­rå­den i bland an­nat bi­lar.

Vad blir kost­na­den för det här?

– Det be­ror på hur lång tid det blir. Det är klart en kost­nad för kom­mu­nen, och jag kan tyc­ka att vi in­te ska be­hö­va ta den, men nu gör vi det. Den förs­ta be­ställ­ning­en som är gjord nu lig­ger på 50 000 kro­nor, hur det blir sen vi vet in­te.

– Men jag tyc­ker att po­li­sen och sta­ten mås­te mö­ta upp det här med åt­gär­der. Där­för vill jag se ett mö­te med che­fen för po­lis­re­gi­on Stock­holm för att kun­na dis­ku­te­ra det här, bland an­nat ka­me­raö­ver­vak­ning, sä­ger Ol­le Reichen­berg.

Po­li­sen sat­sar re­sur­ser

Ca­ro­li­ne Ed­berg, kom­mun­po­lis i Dan­de­ryd, be­rät­tar att po­li­sen och kom­mu­nen har ett sam­ar­be­te i brotts­före­byg­gan­de frå­gor och att po­li­sen också kom­mer stär­ka sin be­vak­ning, men vill in­te gå in på vil­ket om­rå­de som ex­tra fo­kus läggs på.

– Vi kom­mer att va­ra ex­tra syn­li­ga i ett spe­ci­fikt om­rå­de. Vi har även gått ut med in­for­ma­tion till grann­sam­ver- kan om vad man kan gö­ra, sä­ger Ed­berg.

Det bru­ta­la rån som sked­de i Djurs­holm i bör­jan av au­gusti då en fa­milj tving­a­des ner på gol­vet un­der hot, och den man som blev in­stängd i sin gar­de­rob och be­stu­len på sin bil i slu­tet av ju­li, sked­de med ba­ra någ­ra få vec­kors mel­lan­rum.

Kan det rö­ra sig om en li­ga som lig­ger bakom?

– Det är ing­et som vi ute­slu­ter, men det sam­band vi ser är att det rör sig om ex­klu­si­va bi­lar som man vill åt, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.