För någ­ra vec­kor se­dan glad­de den nya bryg­gan vid Sjöhistoriska plask­sug­na stock­hol­ma­re. Nu har otrev­li­ga ba­da­re fått mu­sei­che­fen att se rött.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Re­dak­tio­nen

Histo­ri­en om bryg­gan bör­ja­de i ju­ni i år då den po­pu­lä­ra bad­bryg­gan vid Sjöhistoriska mu­se­et vid Djur­gårds­brunns­vi­ken bu­ra­des in. Det fram­kom då att den in­te kla­ra­de av tyng­den från ba­da­re och dess­utom in­te är all­män, nå­got som många trott.

För tre vec­kor se­dan fanns dock en ny bryg­ga på plats som öpp­na­des för bad, med för­be­håll att mu­se­ets seg­lar­sko­la går först när de be­hö­ver an­vän­da bryg­gan. Det­ta har bad­gäs­ter­na in­te re­spek­te­rat, me­nar mu­sei­che­fen Hans-Lennart Ohls­son.

”Jag har fått väl­digt trå­ki­ga rap­por­ter om vår nya bryg­ga. Sol­ba­da­re har upp­fört sig så il­la mot in­struk­tö­rer och ele­ver att man fått be mu­se­ets väk­ta­re kom­ma ner och be dem flyt­ta sig! För­äld­rar har tyckt det va­rit hot­full stäm­ning”, skri­ver han i ett mejl till re­dak­tio­nen.

Om pro­ble­men fort­sät­ter ser han ing­en an­nan lös­ning än att åter gö­ra bryg­gan otill­gäng­lig för bad.

”Skul­le det här fort­sät­ta näs­ta år kom­mer grin­den att kom­ma upp igen. Jag trod­de nog ald­rig folk kun­de va­ra så re­spekt­lö­sa”, skri­ver HansLennart Ohls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.