Koc­ken Niclas nya dron gick i upp­fly­gel­se

Ef­ter att ha va­rit krö­ga­re och kock i fle­ra år sad­la­de Tä­by­bon Niclas Loom om helt. Nu är hans pas­sion och dröm fle­ra me­ter up­pe i luf­ten och fång­ar Täby på bild.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Be­rät­tat för: Ma­ri­aS­vens­son |

Allt bör­ja­de för fy­ra och ett halvt år sen då jag ha­de ett bre­ak i li­vet, jag gick in i väg­gen helt en­kelt ef­ter att ha stres­sat. Min kom­pis sa till mig att han ha­de en idé och ef­tersom jag var gans­ka less på att la­ga mat ef­ter att va­rit kock och krö­ga­re i fle­ra år kän­de jag att jag vil­le gö­ra nå­got nytt. Han kom på idén att vi skulle star­ta drö­nar­fö­re­tag som rik­tar sig till mäkla­re och det var fy­ra år sen, så vi var i lin­dan av det he­la.

I dag fil­mar jag fas­tig­he­ter, fil­mar åt arkitekter, gör li­ve­sänd­ning­ar som på Vans­bro-sim­met, gör båt­fil­mer och fö­re­tags­pre­sen­ta­tio­ner. Jag var ny­li­gen med och ar­be­ta­de med en lång­film som snart ska släp­pas. Det är så va­ri­e­rat det vi gör och det är där­för ar­be­tat blir så ro­ligt, sen kan det så klart fin­nas vin­ter­da­gar som in­te är så upp­het­san­de när det är kallt om fing­rar­na. Vi har bytt ka­me­ra fle­ra gång­er och i dag ar­be­tar vi med se­mi­pro­fes­sio­nell ut­rust­ning. De är in­te så svårt att kö­ra, men det kans­ke är lätt för mig att sä­ga det som kört ett tag, jag har ju kra­schat nå­gon gång men in­te med den här nya ka­me­ran.

Det är kul för vi är ett li­tet pro­duk­tions­bo­lag så jag fil­mar och klip­per och gör allt själv. Sen är det otro­ligt tidskrä­van­de så klart, vil­ket man in­te all­tid får be­talt för.

Jag fil­mar även i Täby, vi har en Fa­ce­book­grupp i Täby kyrk­by där jag läg­ger upp fil­mer och folk ver­kar gil­la det. Jag har fo­tat när Frej spe­la­de bland an­nat. Jag skulle vil­ja gö­ra det mer men man har of­ta häc­ken full med and­ra sa­ker. Jag ha­de in­te ett fo­to­in­tres­se in­nan jag bör­ja­de med det­ta, men jag är en sån per­son som gil­lar att hit­ta på nya sa­ker, jag är li­te to­kig på det vi­set.

Det kom­mer hål­la i sig, i fram­ti­den kom­mer man an­vän­da sig av drö­na­re av många oli­ka an­led­ning­ar. Som när man ska fo­ta ett tak när det är fullt med snö. I stäl­let för att tre per­so­ner går upp på ett tak och mås­te skot­ta och så. Då kan jag sit­ta i min var­ma bil och dric­ka en kaf­fe och gö­ra sam­ma sak. Jag äls­kar det här och jag vill in­te gö­ra nå­got an­nat.

Ef­tersom jag var gans­ka less på att la­ga mat ef­ter att va­rit kock och krö­ga­re i fle­ra år kän­de jag att jag vil­le gö­ra nå­got nytt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.