Så många kryss fick po­li­ti­ker­na i va­let

Ol­le Reichen­berg (M) fick fär­re an­tal rös­ter i år än 2014. En upp­stic­ka­re är 20-åri­ga Carl Reu­tencro­na (KD), som själv är för­vå­nad över re­sul­ta­tet.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Ol­le Reichen­berg (M) fick 660 rös­ter i årets kom­mun­val. Trots att det är 60 rös­ter fär­re än 2014 års val, är det än­då en ök­ning med 1,52 pro­cen­ten­he­ter för ho­nom sett till an­ta­let som rös­ta­de på Mo­de­ra­ter­na. Att Mo­de­ra­ter­na som par­ti mins­ka­de med 10,11 pro­cen­ten­he­ter i kom­mun­va­let tror Ol­le Reichen­berg be­ror på två sa­ker.

– Dels är det riksef­fek­ten, Mo­de­ra­ter­na går till­ba­ka och sam­ma gäl­ler för Mil­jö­par­ti­et. Se­dan finns det en lo­kal ef­fekt, vis­sa är tvek­sam­ma till de för­slag och de­lar av den po­li­tik vi har fört fram, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vi har fått kri­tik för att ha haft en bris­tan­de di­a­log med kom­mu­nin­vå­nar­na i oli­ka ty­per av bygg­pro­jekt. Det är be­rät­ti­gad kri­tik och nå­got vi får job­ba med, bå­de som kom­mun och som po­li­tiskt par­ti.

Be­hövs ko­a­li­tion

Hur Danderyd ska sty­ras är än­nu in­te klart.

– Vi ska no­mi­ne­ra nya män­ni­skor till nämn­der och sty­rel­ser, det ar­be­tet är in­te på­bör­jat än. Se­dan be­hövs det for­mas en ko­a­li­tion så att Danderyd får ett sty­re, det förs oli­ka sam­tal just nu men det är för ti­digt att sä­ga nå- got om det, sä­ger Ol­le Reichen­berg.

Nå­gon som seg­lat upp på lis­tan är Carl Reu­tencro­na (KD). 20-åring­en fick 214 kryss i kom­mun­va­let, och kan där­med bli den yngs­ta i kom­mun­full­mäk­ti­ge i kom­man­de man­dat­pe­ri­od. Carl Reu­tencro­na be­rät­tar att han drev en per­son­vals­kam­panj som var rik­tad till första­gångsväl­jar­na.

– Jag är upp­vux­en och har gått i sko­lan i kom­mu­nen och kän­ner många som är första­gångsväl­ja­re. Men jag blev för­vå­nad över hur många som rös­ta­de på mig. Det känns väl­digt hed­ran­de att bli in­vald och det är myc­ket att lä­ra sig, sä­ger han,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.