Vär­dar till hjälp i ga­ra­get

Det nya par­ke­ring­s­y­ste­met vid Mör­by cent­rums par­ke­rings­ga­rage hål­ler som bäst på att trim­mas in. Till dess finns vär­dar på plats för att hjäl­pa till.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom

I för­ra vec­kan skrev vi om par­ke­rings­ga­ra­get vid Mör­by cent­rum, där fle­ra Dan­de­rydsbor vi­sat miss­nö­je över att man ba­ra får par­ke­ra i två tim­mar.

– Vi har in­te änd­rat nå­got på 15 år, ut­an har gjort det mer tyd­ligt nu. Ti­di­ga­re har man ta­git en bil­jett och läm­nat ga­ra­get, vil­ket gjor­de att man se­dan kun­de änd­ra bil- jet­ten. Med ka­me­ror­na är det bätt­re rul­jans på sy­ste­met och par­ke­rings­bo­ten har för­svun­nit, sa cent­rum­che­fen Hå­kan Lars­son då.

Nu har dock någ­ra lä­sa­re upp­märk­sam­mat att det stått att de mås­te be­ta­la på skär­mar­na när de pas­se­rar ut, trots att de re­dan har be­ta­lat.

– Det har va­rit vid någ­ra till­fäl­len som da­to­rer­na visar fel. Nå­gon gång har det stått fel, men i re­gel fun­ge­rar det, sä­ger Hå­kan Lars­son.

– Den som har be­ta­lat be­hö­ver in­te va­ra oro­lig. Det är in­te så att det kom­mer gå ut någ­ra fel­ak­ti­ga fak­tu­ror.

Så länge sy­ste­met trim­mas in finns vär­dar på plats för att hjäl­pa folk till­rät­ta.

– Den ser­vicen vill vi ge för att det ska bli så li­te strul som möj­ligt. Det är en del frå­gor och und­ring­ar, sä­ger Hå­kan Lars­son.

Fle­ra per­so­ner tyc­ker att det är krång­ligt att det är två tim­mar per dygn, om de el­ler en fa­mil­je­med­lem i sam­ma bil åker till cent­ru­met i sam­ma bil. Men i nu­lä­get finns ing­en tan­ke på att änd­ra det till två tim­mar per gång.

– Vi bör­jar så här. Det är så som vi har, det är det vi bju­der på, sä­ger Hå­kan Lars­son.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

FRÅ­GOR. Vär­dar finns på plats för att hjäl­pa till när det nya sy­ste­met in­förs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.