Fes­ter for 16-aring­ar om­sat­ter mil­jo­ner

Insparks­fes­ter som ord­nas av fö­re­tag ökar bland Stock­holms gym­na­si­e­e­le­ver. Un­der två må­na­der säljs över 10 000 bil­jet­ter och fes­ter­na om­sät­ter mil­jo­ner.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 0736-006 923 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

BIG BU­SI­NESS. 10 000 bil­jet­ter på två må­na­der

Und­rar du var­för din 16- åring plöts­ligt be­hö­ver fle­ra hund­ra kro­nor för att gå på en mas­sa fes­ter, i Slakt­hus­om­rå­det? Insparks­fes­ter har bli­vit ett nytt sätt att kick­star­ta sin gym­na­si­e­tid.

Fes­ter­na hålls i lo­ka­ler i Slakt­hus­om­rå­det el­ler Mun­chen­bryg­ge­ri­et och drar mel­lan 300 och cir­ka 800 ung­do­mar – per gång. De star­ta­de i li­ten ska­la för cir­ka tre år se­dan och ökar nu var­je år: ”Jät­te­ro­ligt, härlig stäm­ning och en chans att träf­fa folk i and­ra klas­ser” är någ­ra rös­ter från ele­ver som tid­ning­en pra­tat med.

– Vi har för­sökt få igång det här gans­ka länge, nu har det ex­plo­de­rat. Allt fler sko­lor kon­tak­tar oss, sä­ger Ali Ta­he­ri­an, vd för Skol­fest Sve­ri­ge AB, som de fles­ta elev­kå­rer an­li­tar för att ord­na fes­ten.

Re­kor­det hittills är 1 700 per­so­ner och det var Öst­ra Re­als fest för ett par vec­kor se­dan.

– Då fick vi hy­ra ex­tra ytor i hu­set för att få plats med al­la, men det gick bra, sä­ger Mi­chael Ma­fi från Skol­fest.

Mil­jo­nin­täkt

Drygt 10 000 (!) bil­jet­ter säljs nu un­der sep­tem­ber och ok­to­ber, det be­ty­der en in­täkt på runt 1,6 mil­jo­ner kro­nor på två må­na­der för fö­re­ta­get.

– Själv­klart är det en bra in­komst för oss, men myc­ket går åt till att be­ta­la för lo­ka­ler, per­so­nal, DJ, vak­ter och städ, så det blir in­te så myc­ket över, sä­ger Ali Ta­he­ri­an.

Insparks­fes­ter­na ini­tie­ras av elev­kå­ren på sko­lan, som säl­jer bil­jet­ter­na. Var­je års­kurs 1-elev får kö­pa, för­u­tom till sig själv, även ett an­tal bil­jet­ter till kom­pi­sar på and­ra gym­na­sie­sko­lor. Många går allt­så in­te ba­ra på sin egen sko­las fest, ut­an även and­ras. Kå­ren läm­nar över pengarna från bil­jett­för­sälj­ning­en till fö­re­ta­get, som fix­ar res­ten.

Men det finns ock­så bak­si­dor med fes­ter­na, en­ligt ele­ver som tid­ning­en pra­tat med. En sak är pri­set. En rund­ring­ning visar att ele­ver­na be­ta­lar 160 till 250 kro­nor för sin bil­jett, be­ro­en­de på sko­la. Då får de va­ra på fes­ten 21- 02, som längst. Ing­et in­går. Det kos­tar att hänga in jac­kan och att kö­pa nå­got al­ko­fritt i ba­ren. Men fö­re­ta­get tar ba­ra 160 kro­nor, så allt där­ö­ver går till elev­kå­ren, så att den kan ord­na ex­tra pynt på fes­ten el­ler ha till fram­ti­da eve­ne­mang, en­ligt de tid­ning­en pra­tat med. Det är allt­så upp till var­je kår hur dy­ra bil­jet­ter­na ska va­ra.

– Vi bru­kar sä­ga att max 200 kro­nor är rim­ligt att ta för en bil­jett, sen bör­jar det bli för dyrt, sä­ger Ali.

Nyk­ter­het och sä­ker­het

En an­nan sak är att fes­ter­na näs­tan all­tid är på en var­dag, så man mås­te or­ka upp da­gen ef­ter. Och det kan bli oper­son­ligt och för stort, tyc­ker vis­sa, men man går dit för att in­te ham­na ut­an­för ge­men­ska­pen.

Så­väl Skol­fest som fö­re­ta­get som dri­ver Slakt­hu­set, där många fes­ter hålls, GSR Event AB, har stort fo­kus på sä­ker­het och nyk­ter­het.

– Det är kul att ung­do­mar­na gil­lar Slakt­hu­set! Sam­ti­digt in­ne­bär det myc­ket ar­be­te för oss, att lä­ra dem hur man be­ter sig i den här mil­jön och att man in­te får smugg­la in al­ko­hol. Har de druc­kit får de in­te kom­ma in, och hit­tar vi al­ko­hol ring­er vi för­äld­rar­na, sä­ger Mak­wan Go­ran, drifts­chef på Slakt­hu­set.

Vi har för­sökt få igång det här gans­ka länge, nu har det ex­plo­de­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.