Båt­bryg­gan i Brunns­vi­ken renoveras

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

En bryg­ga i Brunns­vi­ken som an­vänds av Stall­mäs­tar­går­dens båtsäll­skap ska få sig en nöd­vän­dig re­no­ve­ring.

”Det finns ett do­ku­men­te­rat un­der­hålls­be­hov av den bryg­ga Stall­mäs­tar­går­dens båtsäll­skap an­vän­der sig av. Re­no­ve­ring­en är nöd­vän­dig för att upp­rätt­hål­la säkerheten och an­vänd­ning av bryg­gan.” skri­ver tjäns­te­män­nen i sitt för­slag till ge­nom­fö­ran­de­be­slut.

Kost­na­den be­räk­nas en­ligt för­valt­ning­en bli 4,74 mil­jo­ner kro­nor men tanken är att kost­na­den ham­nar in­om ra­men för de av­gif­ter som båt­klub­bar­na i dag be­ta­lar in till för­valt­ning­en.

RENOVERAS. En båt­bryg­ga i Brunns­vi­ken ska renoveras. (Bryg­gan på bil­den är emel­ler­tid en an­nan.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.