Klas­sis­ka kro­gen åter­öpp­nar

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Jo­hann Ber­nö­vall

Re­stau­rang Cas­si på Narva­vä­gen har haft det käm­pigt se­dan i vå­ras. Nu har lä­get ljus­nat och snart slår kro­gin­sti­tu­tio­nen som fun­nits se­dan 1954 åter upp por­tar­na.

Pia, Rap­haël och Michel Fi­tous­sy har haft en tuff tid se­dan bran­den i den por­tu­gi­sis­ka am­bas­sa­den på Narva­vä­gen den 4 april. Den fran­skin­spi­re­ra­de kvar­terskro­gen Cas­si som sys­ko­nen dri­ver till­sam­mans drab­ba- des hårt av fukt­ska­dor i sam­band med bran­den och tri­on har fått hug­ga i när re­stau­rang­en sak­ta men sä­kert har kun­nat åter­stäl­las

För det är just en åter­ställ­ning det hand­lar om. Det har stam­mi­sar­na sett till. Stö­det från bå­de dem och le­ve­ran­tö­rer har va­rit stort, be­rät­tar sys­ko­nen. Men bud­ska­pet har va­rit tyd­ligt; änd­ra ingen­ting!

– Vis­sa kan tyc­ka att det lå­ter trå­kigt att be­hål­la allt pre­cis som det all­tid va­rit. Men det finns nå­got väl­digt fint och tryggt i det ock­så, sä­ger Pia Fi­tous­sy.

Ett aber har va­rit att få igång ga­sen ef­ter re­no­ve­ring­en, nå­got som man nu änt­li­gen lyc­kats med. Det blir ny­öpp­ning på tis­dag den 25 sep­tem­ber kloc­kan 10.45.

– He­la den här pe­ri­o­den har präg­lats av oviss­het och det är så klart job­bigt. Men nu känns det rik­tigt bra att vi änt­li­gen kan öpp­na igen, sä­ger Ra­pa­hël Fi­tous­sy som är den av sys­ko­nen som ar­be­tar mest i kö­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.