Stads­mu­se­et sä­ger nej till Apple­bu­tik i Kungs­an

Stads­mu­se­et sä­ger nej till en Apple­bu­tik i Kungs­träd­går­den. Byg­get ris­ke­rar att ur­hol­ka par­ken som en all­män plats, skri­ver man i ett re­miss­ut­lå­tan­de.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in

Pla­ner­na på en App­le-bu­tik i Kungs­an har väckt myc­ket mot­stånd. Ny­li­gen fick pla­ner­na kri­tik av Skön­hets­rå­det och nu är det dags för näs­ta re­miss­in­stans, Stads­mu­se­et, att tyc­ka till.

I ett re­miss­ut­lå­tan­de skri- ver mu­se­et att man an­ser att pla­nen skul­le kun­na på­ver­ka par­kens kul­tur­vär­den och funk­tion på ett ne­ga­tivt sätt. Man ser ock­så en risk med att eve­ne­mangs­verk­sam­het kan på­ver­kas av mins­kad fram­kom­lig­het och för­svå­ra­de trans­por­ter och att bu­ti­ken kom­mer upp­le­va vis­sa eve­ne­mang i Kungs­an som stö­ran­de.

Stads­mu­se­et skri­ver ock­så i ut­lå­tan­det att bygg­na­dens vo­lym och höjd kan ”på­ver­ka plat­sens kul­tur­vär­den i frå­ga om ska­la och pro­por­tio­ner i och med att den för­mins­kar upp­le­vel­sen av den nor­ra de­len av par­kens be­fint­li­ga struk­tur”.

Man me­nar även att en bu­tik ris­ke­rar att ur­hol­ka Kungs­träd­går­den som all­män plats och park ef­tersom den in­te har ett sam­band med plat­sens funk­tion som park och all­män plats.

Re­miss­ti­den är för­längd och på­går till och med den 28 sep­tem­ber.

IL­LUST­RA­TION: APP­LE/FOSTER&PART­NERS

VISIONEN. Så här vill elekt­ro­nik­fö­re­ta­get att de­ras nya bu­tik i Ci­ty ska se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.