De lob­bar för att få en hund­rast­gård vid Ru­bens ud­de

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Hege Hellström

Var­je tis­dag träf­fas tis­dags­grup­pen för att gå ut med ett gäng hun­dar. Just nu job­bar grup­pen för att få en hund­rast­gård vid Ru­bens ud­de vid Ger­ma­nia­vi­ken.

När ”tis­dags­grup­pen” ses och pro­me­ne­rar bru­kar det kom­ma upp att det be­hövs en hund­rast­gård i om­rå­det. Det har fun­nits tan­kar på att flyt­ta hund­rast­går­den vid Mör­by­sko­gen om el­ler när man byg­ger nytt bad­hus. Där­för har Kaj­sa Berg­ström skri­vit till kom­mu­nen och fö­re­sla­git en ny plats i Djurs­holm.

– Många av mi­na vän­ner har små hun­dar som de ald­rig vå­gar släp­pa, de li­tar in­te på att hun­den föl­jer med el­ler att den in­te spring­er ut i vägen. En gång släpp­te en dam sin hund för förs­ta gång­en och den är fem år. Det gör ont i hjär­tat, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Ing­et är ro­li­ga­re än att få se hun­dar­na springa och le­ka, de har så ro­ligt, och de be­hö­ver det.

Po­pu­lärt in­lägg

När Kaj­sa Berg­ström be­rät­ta­de om sitt för­slag i Fa­ce­book-grup­pen Dan­de­ryds an­slags­tav­la var det många som tryck­te på gil­la-knap­pen och kom med kom­men­ta­rer.

– Ja, ge­nast plop­pa­de det upp en mas­sa gil­lan­de. Men någ­ra trod­de att vi skul­le blan­da hun­dar och folk och barn, men det är in­te me­ning­en. Vi ska ha en egen in­häg­nad rast­gård där ing­en be­hö­ver stö­ras av hun­dar. Och det är in­te me­ning­en att hun­dar­na ska ha he­la Ru­bens ud­de ut­an ett in­häg­nat om­rå­de.

Kaj­sa Berg­ström fö­re­slår om­rå­det fram­för väg­skyl­ten för Strand­vä­gen, och vägen som går upp mot slot­tet.

– Går man från Strand­vä­gen väs­terut finns det en stor äng som det in­te är nå­got på. Den fort­sät­ter i en li­ten skog som vi ock­så skul­le vil­ja ha, hun­dar gil­lar sko­gen och kan sö­ka skug­ga.

FO­TO: LOT­TEN ENG­BOM

KOPP­LAR. Kaj­sa Berg­ström skul­le vil­ja kun­na släp­pa Strix i en hund­rast­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.