In­flytt i Ha­ga­sko­lan ef­ter års­skif­tet

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

I au­gusti upp­täck­tes det att Ha­ga­sko­lan i Ene­by­berg ha­de mö­gel på väg­gar­na. Nu har be­slut ta­gits att det in­te är värt att rus­ta upp sko­lan, och den 13 sep­tem­ber be­slu­ta­de fas­tig­hets­nämn­den att sko­lan ska ri­vas. An­sö­kan om riv­nings­lov har skic­kats in men det finns än­nu ing­en ex­akt tid­plan för när riv­ning­en ska ske.

Paviljonger är be­ställ­da, just nu går ele­ver­na i till­fäl­li­ga lo­ka­ler i Ene­by­bergs sko­la.

– Om allt klaf­far är vår för­hopp­ning att ele­ver och per­so­nal ska kun­na flyt­ta in i de nya lo­ka­ler­na ef­ter års­skif­tet, sä­ger An­na He­lin, pro­jekt­le­da­re på tek­nis­ka kon­to­ret.

Kom­mun­sty­rel­sen har även be­slu­tat att ut­re­da en plats för en even­tu­ell ny sko­la och full­stor id­rotts­hall in­om Ene­by­berg.

Där vid sjön väx­te man upp och har bastat och ba­dat många många gång­er. Nu pra­tar vi 50-, 60- och 70-ta­let. En Dan­de­rydsbo kom­men­te­rar en film på Ös­by­sjön som vi lagt upp på vår Fa­ce­book­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.