Nu är tra­fik­plat­sen – snart – fär­dig

Danderyds Nyheter - - Norrort - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

En sträc­ka vid RoslagsNäs­by tra­fik­plats är från och med i mån­dags avstängd. Sam­ti­digt har Tä­by al­lé öpp­nat upp för trafik och nu är det ba­ra vec­kor kvar in­nan tra­fik­plat­sen är fär­dig.

En bit av Central­vä­gen, mel­lan Tä­by al­lé och Grind­torps­vä­gen/Yt­ter­by­vä­gen är just nu avstängd på grund av bygg­na­tio­ner.

– Där leds tra­fi­ken om så att man åker upp Grind­torps­vä­gen och ner Tä­by al­lé, sä­ger Magnus Nis­sar, pro­jekt­chef på Tä­by kom­mun.

Dess­utom var bron över E18 avstängd någ­ra nät­ter i vec­kan som va­rit.

– De där av­stäng­ning­ar­na på det som ska bli bron över E18 görs mel­lan nat­ten tis­dag till ons­dag och ons­dag till tors­dag den här vec­kan, sä­ger Bengt Ols­son, press­chef på Tra­fik­ver­ket.

Bron var dä­re­mot öp­pen för trafik un­der dag­tid.

”En gans­ka stru­lig av­fart”

För­u­tom en ny bro byggs ock­så nya av- och på­far­ter, som ska bli per­ma­nen­ta, vid E18 på bå­da si­dor­na.

– Det ska gö­ras en säk­ra­re av- och på­fart. För det har va­rit en gans­ka stru­lig av­fart när man kom­mer norr­i­från, och även sö­der­i­från har det in­ne­bu­rit en del ris­ker. Det har va­rit en hel del till­bud, sä­ger Bengt Ols­son. Han fort­sät­ter: – Man hål­ler på att gö­ra det nu. De­lar är fär­di­ga men in­te allt. Se­dan gör man en bre­da­re bro som har bätt­re ka­pa­ci­tet än den ti­di­ga­re har haft.

En­ligt Bengt Ols­son kom­mer det att va­ra en del tra­fik­stör­ning­ar och tra­fi­kom­led­ning­ar un­der he­la ok­to­ber.

Snart i hamn

Men för den som less­nat på om­bygg­na­tio­ner­na finns po- si­ti­va be­sked - till års­skif­tet ska tra­fik­plat­sen va­ra helt fär­dig­byggd.

– Det har på­gått se­dan ju­li 2016. Det har ta­git li­te läng­re tid än vi trod­de att det skul­le ta. Må­let var att va­ra fär­dig till ok­to­ber, men man har in­te hun­nit fär­digt helt och hål­let, sä­ger Magnus Nis­sar.

Var­för har det dra­git ut på ti­den?

– Det är grund­lägg­nings­pro­blem för mo­tor­vägs­bron. Man trod­de att man skul­le kun­na an­vän­da sig av en enkla­re me­tod med be­tong­på­lar, men dju­pet till berg var läng­re än vad det stod i hand­ling­ar­na, sä­ger Magnus Nis­sar.

Han tyc­ker att ar­be­tet löpt på bra, trots att det emel­lanåt in­kom­mit en del kla­go­mål.

– In­led­nings­vis ha­de vi en hel del kla­go­mål fram­för allt från de som re­ser med bus­sar­na, sä­ger Magnus Nis­sar.

– Se­dan har vi un­der he­la pro­jek­tet haft kla­go­mål på att det va­rit en del pott­hål i vägen. Där har vi ge­nom­fört re­gel­bund­na sy­ner av ar­bets­plat­sen. Be­lys­ning har va­rit en stor frå­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.