Pi­stol­rå­na­re stjäl smyc­ken och kloc­kor på Ös­ter­malm

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in

Kring Kar­la­plan med om­nejd har fle­ra per­so­ner ho­tats med pi­stol och rå­nats på si­na smyc­ken och kloc­kor se­dan i som­ras. Nu miss­tän­ker po­li­sen att sam­ma per­so­ner kan lig­ga bakom brot­ten.

Po­li­sen på Ös­ter­malm vill upp­ly­sa Ös­ter­malms­bor­na att en el­ler fle­ra rå­na­re här­jar kring Kar­la­plan.

– Det är fem fall se­dan i mit­ten av ju­li och mål­sä­gan­den har kom­mit med lik­nan­de sig­na­le­ment. Dess­utom är till­vä­ga­gångs­sät­tet sam­ma. Rå­na­ren har följt ef­ter per­so­ner­na in i de­ras trapp­hus och där ho­tat dem med pi­stol och tving­at av dem si­na vär­desa­ker, sä­ger Ju­lia Larsson, kom­mun­po­lis på Ös­ter­malm och fort­sät­ter:

– I samt­li­ga fall har mål­sä­gan­den haft kloc­kor el­ler smyc­ken syn­li­ga. Det har ju va­rit väl­digt varmt i som­mar och nu när vi går mot kall­la­re ti­der tror jag att gär­nings­män­nen kom­mer att bör­ja le­ta ef­ter si­na of­fer i köp­cent­rum i stäl­let för ut­om­hus.

Nu ef­ter­ly­ser po­li­sen tips från folk som har sett någon­ting el­ler kän­ner till nå­got om rå­nen, då ska man ringa 11414. Dess­utom vill po­li­sen ma­na till att in­te vi­sa upp si­na smyc­ken och kloc­kor för tyd­ligt.

– Man ska ock­så va­ra vak­sam på vil­ka man släp­per in i por­ten och gär­na gå med i grann­sam­ver­kans­grup­per, sä­ger Ju­lia Larsson.

HAR PÅ­GÅTT SE­DAN I SOM­RAS. Klock­rå­na­re har sla­git till fle­ra gång­er kring Kar­la­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.