Danderyd får Tä­bys tra­fi­kan­ter

att se rött

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - He­ge Hell­ström Lot­ten Eng­bom nor­rort@di­rek­tp­ress.se

Ene­by­bergs­vä­gen har länge va­rit ett pro­blem med myc­ket kö­er på morg­nar och ef­ter­mid­da­gar. I Danderyd me­nar man att de­ras störs­ta tra­fik­pro­blem är Tä­by­bor som smit­å­ker – ett på­stå­en­de som har fått Tä­by­bor att se rött.

I för­ra vec­kan skrev vi om att Dan­de­ryds kom­mun har byggt om Ene­by­bergs­vä­gen för att hind­ra ge­nom­farts­tra­fik från Tä­by. Dan­de­ryds op­po­si­tions­råd, Siv Sahl­ström (C) vill att Tä­by­bor­na ska åka ut på E 18 i stäl­let.

– Vi har ti­di­ga­re dis­ku­te­rat att man ska stop­pa ge­nom­farts­tra­fi­ken i Ene­by­berg. Det är li­te mer dras­tiskt, men det kan man tän­ka sig, sa hon då om hur man ska kom­ma till­rät­ta med tra­fik­kö­er­na.

Nu ra­sar Tä­by­bor­na mot grann­kom­mu­nens in­ställ­ning. En man skri­ver på Fa­ce­book:

”Det är dumt, ego­is­tiskt och le­der in­te till nå­got an­nat än kö­er för al­la in­klu­si­ve kol­lek­tiv­tra­fi­ken ge­nom att för­stö­ra Ene­by­bergs­vä­gen på det sätt som gjorts.” En an­nan Tä­by­bo skri­ver: ” Vi som bor i Skar­päng bor längs sam­ma väg som de i Ene­by­berg. Det rå­kar ba­ra lig­ga en fik­tiv, osyn­lig kommun­gräns mel­lan”.

Skar­pängs­bon An­ders Ek­stam kan för­stå att de som bor där vill ha mind­re tra­fik, men upp­le­ver att det är märk­ligt gjort av Danderyd.

– Jag tyc­ker att de gjort så att det blir än­nu läng­re kö­er med bus­sar­na som stan­nar mitt i vägen. Det är då­ligt helt en­kelt, sä­ger han.

Mås­te sam­ar­be­ta

Jo­han Al­ger­non (M), ord­fö­ran­de i stads­bygg­nads­nämn­den, sä­ger att åt­gär­der­na på Ene­by­bergs­vä­gen ba­ra ska­pat stör­re pro­blem.

– Det är onö­di­ga pro­blem för al­la tra­fik­slag. Danderyd är in­te en iso­le­rad kom­mun ut­an en del av en stör­re re­gi­on. Vi mås­te lö­sa pro­ble­men till­sam­mans, sä­ger han.

Att pra­ta om att stänga av Ene­by­bergs­vä­gen ger in­te Jo­han Al­ger­non myc­ket för.

– Vi tyc­ker in­te det är ac­cep­ta­belt att Danderyd sä­ger att Tä­by­bor­na ba­ra får kö­ra på E18, och att Dan­de­rydsbor­na in­te får kö­ra till Tä­by cent­rum el­ler Hag­by­tip­pen. Den ty­pen av re­so­ne­mang är in­te så frukt­sam­ma.

– Jag kom­mer att stå på Tä­by­bor­nas si­da he­la vägen. De mås­te ock­så ha fle­ra vä­gar att trans­por­te­ra sig på och fram­för allt mås­te kol­lek­tiv­tra­fi­ken fun­ge­ra.

Bus­s­tra­fi­ken på­ver­kas

Tä­by kom­mun har gjort en ana­lys av åt­gär­der­na.

– Kö­er­na be­ror på de om­bygg­na­der som Danderyd gjort i Ene­by­berg. Det finns ock­så tre osyn­ka­de röd­ljus vid Ene­by torg, sä­ger Al­ger­non.

Även bus­sar­na på­ver­kas. En­ligt SL stop­par de tre tra­fik­lju­sen vid tor­get upp rätt myc­ket och buss­chauf­fö­rer­na upp­le­ver att det är myc­ket mer tra­fik på vägen än vad den är till­tänkt för, myc­ket på grund av det väg­ar­be­te som på­går vid Roslags-Näs­by tra­fik­plats.

– Vi har va­rit i kon­takt med lands­ting­et i den här frå­gan. Om in­te ens bus­sar­na kom­mer fram i Ene­by­berg så kan vi dra ut dem på E18. Vill in­te Danderyd ha ge­nom­farts­tra­fik kan de in­te hel­ler ha buss­tra­fik, sä­ger Jo­han Al­ger­non.

Tä­by kom­mun ska nu gö­ra en ut­red­ning och tit­ta på tra­fi­ken på Tä­by­vä­gen och Ene­by­bergs­vä­gen ner till Eds­bergs­vä­gen.

FO­TO: HE­GE HELL­STRÖM

till MISS­NÖJD. An­ders Ek­stam är kri­tisk Ene­hur Dan­de­ryds kom­mun han­te­rat by­bergs­vä­gen. NÖJD. Många är tröt­ta på kö­er­na, men Ro­bin Dor­nell tyc­ker att åt­gär­der­na på Ene­by­bergs­vä­gen är bra. ”De tar det li­te lug­na­re”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.