Danderyd an­ord­nar film­da­gar

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Den 17 till 21 oktober är det dags för Dan­de­ryds film­da­gar. Det kom­mer att bju­das på works­hops, kon­ser­ter och film­vis­ning­ar för al­la åld­rar. Al­la fil­mer är gra­tis och kom­mer att vi­sas på fle­ra plat­ser runt om i kom­mu­nen.

Bland an­nat be­rät­tas det om den svens­ka film­histo­ri­en, gam­la Stocksunds­fil­mer vi­sas och knat­te­bio för de mins­ta. På fri­tids­går­den Pav­ven går det att lä­ra sig gö­ra egen film med mo­bi­len som se­dan vi­sas upp på sto­ra bio­du­ken. En kon­sert med film­mu­sik med ele­ver från Dan­de­ryds kul­tur­sko­la kom­mer att hål­las.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

FILMFEST. Den 17-21 oktober är det film som står på sche­mat i Danderyd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.