Mör­by­byg­ge är på­bör­jat

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Nu byg­ger JM nya bo­stä­der vid Mör­by cent­rum. Det blir 108 lä­gen­he­ter med in­flytt­ning un­der 2020.

– Det är gläd­jan­de att JM:s bygg­pro­jekt nu är igång. De nya bo­stä­der­na är en vik­tig del i den på­gåen­de ut­veck­ling­en och för­ny­el­sen av Mör­by cent­rum med om­giv­ning­ar, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ol­le Reichen­berg (M).

– En stor an­del av de som har för­hands­teck­nat sig för lä­gen­he­ter är dan­de­rydsbor, vil­ket vi­sar att projektet har god lo­kal för­ank­ring.

Bostads­kvar­te­ret Con­dor be­står av tre bygg­na­der om åt­ta till tio vå­ning­ar.

FO­TO: MA­RIE ALEXANDERSSON

SPADTAG. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ol­le Reichen­berg, bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Isa­bel­la Hök­mark och JM:s VD Jo­han Skoglund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.