I för­ra vec­kan blev en mat­bu­tik i Danderyd rånad. Tre gär­nings­män ska med kniv ha ho­tat till sig vär­desa­ker. Po­li­sen har inga miss­tänk­ta i nu­lä­get.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rek­tp­ress.se

Det var vid 19-ti­den för­ra tors­da­gen som tre gär­nings­män ska ha ho­tat sig till kon­tan­ter och to­bak med kniv i en när­livs­bu­tik.

– Jag var en­sam i bu­ti­ken då kil­lar­na kom in. Den ena kil­len ha­de en kniv och vi­sa­de mig den. Han sa åt mig att öpp­na kas­san, vil­ket jag gjor­de, be­rät­tar mat­bu­ti­kens äga­re.

Kil­lar­na tog se­dan kon­tan­ter, snus och ci­ga­ret­ter och stop­pa­de det i en van­lig plast­på­se och sprang iväg.

Ef­ter att kil­lar­na läm­nat bu­ti­ken gick äga­ren ut. Där träf­fa­de hen en kund som sa att hen sett en kil­le springa iväg mot sto­ra vägen.

Ef­ter en dryg halv­tim­me kom po­li­sen till plat­sen.

– De tog all in­for­ma­tion jag ha­de, be­rät­tar äga­ren och fort­sät­ter:

– Jag är fort­fa­ran­de rädd, det här är förs­ta gång­en jag bli­vit rånad, jag kun­de in­te so­va på he­la nat­ten.

Po­li­sen be­rät­tar att en tek­nisk un­der­sök­ning ska gö­ras.

– I nu­lä­get har vi inga miss­tänk­ta, men vi job­bar med ären­det, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg, kom­mun­po­lis i Danderyd.

Mat­bu­ti­kens äga­re be­rät­tar vi­da­re att kil­lar­na som ut­för­de rå­net ver­ka­de unga.

– Det är hemskt, de har he­la li­vet fram­för sig, sä­ger hen.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.