De spri­der kär­lek i sitt kvar­ter – med lap­par

Danderyds Nyheter - - Norrort - Ma­ria Svens­son ma­ria.svens­son@di­rek­tp­ress.se

Allt bör­ja­de med att Nicki och Son­ja ha­de trå­kigt och in­te viss­te vad de skul­le gö­ra. Då be­stäm­de de sig för att munt­ra upp gran­nar­na med små lap­par.

För­ra fre­da­gen be­stäm­de sig Nicki Ge­orgs­son och Son­ja Hal­lin, bå­da sju år, för att skri­va lap­par med fi­na me­ning­ar och de­la ut dem hos gran­nar­na i Tä­by Kyrk­by där de bor.

– I det hu­set var vi och där bor­ta ock­så, i näs­tan hälf­ten av hu­sen var det barn. Vis­sa lap­par la­de vi i brev­lå­dan, sä­ger Nicki.

På lap­par­na som de pyss­lat ihop själ­va stod me­ning­ar som skul­le få gran­nar­na att må bätt­re.

– Det kan stå, ”du är ro­lig”, ”du är bra”, sä­ger Nicki.

– El­ler ”du är vär­de­full”. Vi vil­le ba­ra att folk skul­le bli gla­da, fyl­ler Son­ja i.

I en Fa­ce­book-grupp har fle­ra gran­nar be­rät­tat om fyn­det i brev­lå­dan.

”Jag har fått en hand­skri­ven lapp i min brev­lå­da ’Vil­ken fin träd­gård du har’. Jag har va­rit så ny­fi­ken på vem som kan ha skri­vit det! Häl­sa och tac­ka dem i så fall! Jag blev väl­digt glad”, skri­ven en an­nan.

In­spi­re­ra­des av lä­ra­re

Tje­jer­nas för­äld­rar blev över­ras­ka­de över den fi­na tan­ken som de­ras barn kom på. In­spi­ra­tio­nen till idén fick Nicki och Son­ja från fa­vo­rit­lä­ra­ren i sko­lan.

– Vi kal­lar det för upp­åt­puf­far i sko­lan. Det är vår lä­ra­re Cis­si som har vi­sat oss det, be­rät­tar Son­ja.

Tje­jer­na och de­ras klass­kom­pi­sar an­vän­der sig of­ta av så kal­la­de upp­åt­puf­far i sko­lan. När nå­gon är sjuk får al­la skri­va lap­par till per­so­nen för att klass­kom­pi­sen ska kän­na sig väl­kom­men till­ba­ka.

– Ja, el­ler när nå­gon in­te mår bra el­ler om man har åkt ut i nå­got, en sport till ex­em­pel, sä­ger Son­ja.

FO­TO: MA­RIA SVENS­SON

GLÄDJESKAPARE. Son­ja Hal­lin och Nicki Ge­orgs­son gjor­de gran­nar­na gla­da ge­nom att de­la ut snäl­la lap­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.