Nytt ute­gym i Stocksund

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Från och med lör­dag den 20 ok­to­ber går det att gö­ra sitt gym­pass i fris­ka luf­ten i Stocksund. ”Gym­met, som helt är gjort i trä, är från och med lör­dag öp­pet året om, för al­la som vill ut­ö­va frisk­vård ut­i­från si­na för­ut­sätt­ning­ar”, skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da.

Re­dan ti­di­ga­re finns ett enkla­re ute­gym vid star­ten av mo­tions­spå­ren i Rin­ke­by­sko­gen. I Al­torps­sko­gen finns ock­så ett ute­gym, cir­ka 150 me­ter in från det att mo­tions­spå­ret bör­jar. Det är be­lyst på kvälls­tid. Dess­utom finns ett gym för se­ni­o­rer i an­slut­ning till Ke­vinge se­ni­or­bo­en­de. Dit är även barn och barn­barn väl­kom­na för att trä­na över ge­ne­ra­tions­grän­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.