To­talt 15 mil – här får stan nya cykelvägar

Danderyds Nyheter - - Norrort - Mi­chael Toll 073-600 69 08 mi­chael.toll@di­rekt­press.se

To­talt ska det byg­gas 150 kilo­me­ter cy­kel­väg i Stock­holm de kom­man­de fem åren. Här är lis­tan på vil­ka nya cy­kel­ba­nor som pri­o­ri­te­ras.

Ut­veck­ling­en av cy­ke­lin­fra­struk­tu­ren i lä­net har nu pre­sen­te­rats av det så kal­la­de re­gi­o­na­la cy­kel­kans­li­et.

Klart är att det ska byg­gas 150 kilo­me­ter cy­kel­väg de kom­man­de fem åren. Men det kan bli mer.

– Med all sä­ker­het kom­mer det byg­gas mer än så un­der de kom­man­de fem åren. Kom­mu­ner­na har ba­ra in­te hun­nit fat­ta be­slut om allt än, sä­ger Gus­tav Hem­ming (C), mil­jö­lands­tings­råd.

Det lång­sik­ti­ga må­let är att he­la lä­net ska va­ra sam­man­kopp­lat i ett cy­kel­väg­nät år 2030 och att 20 pro­cent av re­sor­na då ska ske med cy­kel.

Det går dock li­te för lång­samt när man ser till vad som har gjorts de se­nas­te två åren.

– Om vi ska kla­ra av tra­fik­mål, träng­sel och mil­jön krävs det att fler av oss väl­jer cy­keln som färd­me­del. Ett ökat cyk­lan­de hand­lar in­te ba­ra om att det är kul att cyk­la, det är en vik­tig bit för att kla­ra kli­mat- och mil­jömå­len, sä­ger Gus­tav Hem­ming.

FO­TO: CHARLOTTE ÅRLING

MER CY­KEL. De närms­ta fem åren ska 15 mil cy­kel­väg an­läg­gas i lä­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.