FÖR­SKO­LAN SOM GÅR MOT STRÖM­MEN

No­ra herr­gårds för­sko­la är ett ljus i mörk­ret i tuf­fa ti­der för för­s­kol­lä­ra­re. Ny­li­gen sök­te 35 kva­li­fi­ce­ra­de för­s­kol­lä­ra­re en tjänst. Och nu har för­sko­lan till­de­lats en kva­li­tets­ut­mär­kel­se.

Danderyds Nyheter - - Förskolan Som Går Mot Strömmen - He­ge Hell­ström

På No­ra herr­gårds för­sko­la gäl­ler in­te den ne­ga­ti­va trend som an­nars drab­bar fle­ra för­sko­lor.

Ru­bri­ker­na kring för­sko­lans värld har länge va­rit svar­ta. För få pe­da­go­ger, för sto­ra barn­grup­per och få sö­kan­de till le­di­ga tjäns­ter. Men en kom­mu­nal för­sko­la i Dan­de­ryd går emot tren­den. När No­ra Herr­gårds för­sko­la sök­te en barnskö­ta­re till ex­em­pel, då kom det 35 an­sök­ning­ar, och de all­ra fles­ta var kva­li­fi­ce­ra­de.

– Ibland sö­ker folk för att de mås­te sö­ka jobb för att få a- kas­sa. Som en elekt­ri­ker från Got­land, el­ler en lok­fö­ra­re, men den här gång­en var det många som var ut­bil­da­de och som har job­bat länge som barnskö­ta­re, sä­ger för­s­kol­lä­ra­ren Char­lot­te Fer­de.

Hon och kol­le­gan He­le­ne Lind­hoff sit­ter i det rym­li­ga per­so­nal­rum­met i en stor pö­sig hörn­sof­fa. Det står pop- corn och go­dis på bor­det.

– Vi har ald­rig fått så många an­sök­ning­ar förr, det här är väl­digt ovan­ligt. Den vi val­de byt­te från Täby, sä­ger He­le­ne Lind­hoff, för­s­kol­lä­ra­re.

Vad är då hem­lig­he­ten med No­ra Herr­gårds för­sko­la?

– Vi bli­vit grans­ka­de fle­ra gång­er och fått väl­digt bra re­sul­tat. Även för­äld­rar­na är nöj­da, sä­ger Char­lot­te Fer­de.

”Mind­re barn­grup­per”

An­tag­li­gen är det för­sko­lans go­da ryk­te som gjort att så många vill job­ba där, tror de bå­da för­s­kol­lä­rar­na.

– Vi är många som job­bat här i tio-fem­ton år, sä­ger He­le­ne Lind­hoff. Har ni svårt att få upp lö­ner­na, det får man väl of­tast när man byter kom­mun?

– Nja, vi har gans­ka bra lö­ne­ut­veck­ling. Och man und­rar om det är värt det att by­ta när vi har det så bra. Vi har hög­re för­sko­le­peng än Täby, vil­ket in­ne­bär att vi har mind­re grup­per. Här kan man gå hem med gott sam­ve­te, sä­ger He­le­ne Lind­hoff.

En sak de tror bi­drar till att många stan­nar kvar här är att det är kul på job­bet.

– De fles­ta kom­mer hell­re hit och fi­kar in­nan job­bet bör­jar kloc­kan åt­ta. Vi sit­ter här och ba­ra har det trev­ligt, och vi um­gås myc­ket privat ock­så, sä­ger Char­lot­te Fer­de.

Själv­stän­di­ga barn

Dags att re­sa sig från sof­fan och gå och klä på bar­nen. El­ler upp­munt­ra bar­nen att klä på sig själ­va, sna­ra­re, ef­tersom man job­bar för att få bar­nen så själv­stän­di­ga som möj­ligt. Även att hjäl­pa varand­ra upp­munt­ras. El­sa har li­te svårt med flee­cens drag­ked­ja, och Alice ryc­ker in. Snart är flee­cen knäppt.

Ce­les­te, ett år, pra­tar re­dan myc­ket och blir li­te ofo­ku­se­rad när hon ser en pek­bok med djur. – Apa, sä­ger hon. He­le­ne Lind­hoff på­min­ner: – Ska vi klä på oss, Ce­les­te? Över­drags­byx­or är klu­ri­ga att få på, men det är ing­en bråds­ka och till sist är al­la fär­di­ga att gå ut.

– Det tror jag är en an­nan or­sak till att vi är po­pu­lä­ra, vi har en fan­tas­tisk gård, sä­ger He­le­ne Lind­hoff.

Dan­de­ryds kom­mun har ny­li­gen till­de­lat för­sko­lan en kva­li­tets­ut­mär­kel­se, bland an­nat för ar­be­te med lärmil­jö­er och norm­kri­tiskt för­håll­nings­sätt.

– Den strä­var vi ef­ter att få igen, sä­ger He­le­ne Lind­hoff. Men är allt så fan­tas­tiskt på för­sko­lan?

– Nja, vi har pro­blem med råt­tor, som på så många stäl­len. De ska grä­va upp runt he­la hu­set och sän­ka ner gal­ler för att råt­tor­na in­te ska kun­na ta sig in, sä­ger He­le­ne Lind­hoff.

FO­TO: HE­GE HELL­STRÖM

SJÄLVSTÄNDIGHET. För­s­kol­lä­ra­ren He­le­ne Lind­hoff och öv­rig per­so­nal job­bar för att bar­nen ska bli själv­stän­di­ga och kun­na klä på sig. Ce­les­te drar på över­drags­byx­or­na, El­sa får hjälp av kom­pi­sen Alice med drag­ked­jan.

FO­TO: HE­GE HELL­STRÖM

LÖVKUL. Att fyl­la skott­kär­ror med löv upp­skat­tas bland bar­nen. För­s­kol­lä­ra­ren He­le­ne Lind­hoff fö­re­går med gott ex­em­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.