Pristapp för bo­stads­rät­ter se­nas­te året

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Sett till det se­nas­te året har pri­set på vil­lor i Dan­de­ryds kom­mun stått stil­la.

Sam­ti­digt har pri­set för bo­stads­rät­ter sjun­kit med 6,7 pro­cen­ten­he­ter det se­nas­te året.

Sta­tisti­ken ba­se­ras på kon­trakts­in­for­ma­tio­nen, det vill sä­ga själ­va af­färs­upp­gö­rel­sen, och vi­sar det ak­tu­el­la prislä­get och pris­ut­veck­ling­en i lan­det, lä­nen, kom­mu­ner­na, stor­stä­der­na och de­ras stads­de­lar. SCB, Sta­tis­tis­ka Central­by­rån, kon­trol­le­rar kva­li­te­ten och ska­par sta­tistik av un­der­la­get. Källa: Svensk Mäklar­sta­tistik.

FO­TO: MOSTPHOTOS

NEDÅT. Pri­ser­na har gått nedåt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.