Fle­ra små­hus jäm­nas med mar­ken när en av stans mest po­pu­lä­ra ute­ser­ve­ring­ar får en to­tal ma­ke­o­ver, som ska va­ra klar la­gom till vår­sä­song­en.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

en te­a­ter- och kon­sertscen vid Mo­se­bac­ke torg. Te­a­tern bygg­des 1852 och är en av Sve­ri­ges älds­ta ak­ti­va teat­rar.

sex and­ra sce­ner, varav Kä­gel­ba­nen un­der Mo­se­bac­ke­ter­ras­sen är den störs­ta. Hu­set be­står även av fem ba­rer och re­stau­rang­en Mo­se­bac­ke Etablis­se­ment.

Mo­se­bac­ke­ter­ras­sen, Mo­se­bac­ke­por­ta­len och Kä­gel­ba­nan som bygg­nads­min­ne. – I stäl­let för att ha en mas­sa små bygg­na­der här och där kom­mer det nu att va­ra en mer sam­man­häng­an­de be­byg­gel­se där ser­ve­ring och scen är i fo­kus, sä­ger Gabri­el Her­de­vall, HAG ar­ki­tek­ter, som pla­ne­rat re­no­ve­ring­en av Mo­se­bac­ke i två år till­sam­mans med stads­bygg­nads­kon­to­ret och läns­sty­rel­sen.

Nio små bygg­na­der, där­ibland bist­ro, grill­bar, öl­ki­osk och scen, bör­ja­de ri­vas i mit­ten av ok­to­ber vil­ket tid­ning­en Mit­ti var först att be­rät­ta. 1 november be­räk­nas det förs­ta spad­ta­get för den nya ter­ras­sen tas.

Stör­re scen

Den nya sce­nen kom­mer att bli stör­re och få ett per­ma­nent tak som ska däm­pa ljud- läc­kage ut­an­för om­rå­det. Fram­för sce­nen ska gat­sten läg­gas och fler sit­ty­tor pla­ce­ras. Dess­utom byggs nya ser­ve­rings­ut­rym­men och bätt­re to­a­let­ter.

– Ar­ki­tek­tu­ren är funk­tion och es­te­tik hand i hand, med in­spi­ra­tion häm­tad från Kä­gel­ba­nans glas­par­ti­er och plat­sens an­ri­ka histo­ria, sä­ger Gabri­el Her­de­vall i press­med­de­lan­det.

Me­dan re­no­ve­ring­en på­går kom­mer de­lar av ter­ras­sen att va­ra av­spär­rad, men ny­fik­na är väl­kom­na att ki­ka på byg­gets gång, med­de­lar Söd­ra Te­a­tern.

Klart till vår­sä­song­en

Mo­se­bac­ke­ter­ras­sen i ny skrud be­räk­nas öpp­na la­gom till vå­ren 2019.

– Då in­vi­ger vi nya Mo­se­bac­ke­ter­ras­sen med nytt mat­kon­cept och pre­sen­te­rar som­ma­rens kon­ser­ter. Det blir en rik­tig fest, sä­ger Jo­han­na Carl­berg, till­för­ord­nad vd på Söd­ra Te­a­tern.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BYG­GER OM. Stör­re scen och fär­re små­hus kom­mer att mö­ta dem som ming­lar på Mo­se­bac­ke­te­ras­sen un­der ljum­ma som­mar­kväl­lar näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.