Ar­ri­va vill gö­ra om busstor­get

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Hege Hellström 073-642 72 30 hege.hell­strom@di­rekt­press.se

En av de per­so­ner som ar­be­tar som tra­fik­värd vid Dan­de­ryds sjuk­hus blev påkörd av en buss i för­ra vec­kan. Nu har hän­del­sen an­mälts.

I för­ra vec­kan ska­da­des en tra­fik­värd, som bland an­nat har som upp­gift att hjäl­pa bus­sar­na att hit­ta rätt, vid buss­ter­mi­na­len vid Dan­de­ryds sjuk­hus.

– Vi har två per­so­ner i rus­nings­tra­fik som har till upp­gift att hjäl­pa till. En fö­ra­re be­höv­de hjälp att bac­ka ut. I sam­band med att han kör­de där­i­från fick en per­son en törn av bus­sen och slog sig i sam­band med det, sä­ger Andre­as Mo­berg, en­hets­chef på Ar­ri­va i Nor­rort.

Nu har Ar­bets­mil­jö­ver­ket in­spek­te­rat ter­mi­na­len och de åt­gär­der Ar­ri­va gjort.

– Al­la olyc­kor an­mä­ler vi di­rekt till Ar­bets­mil­jö­ver­ket. De har va­rit och tit­tat på vår ut­red­ning där vi tit­tat på om någ­ra ru­ti­ner brustit. Ver­ket kon­sta­te­ra­de att vi gjort en bra ut­red­ning, sä­ger Andre­as Mo­berg.

”Ex­tremt högt be­las­tad”

Nu ska Ar­ri­va gå ut till fö­rar­na och be dem ta det lug­na­re vid ter­mi­na­len.

Andre­as Mo­berg me­nar dock att SL bor­de över­vä­ga att byg­ga om ter­mi­na­len.

– Det är en hårt tra­fi­ke­rad plats där Ar­ri­va och No­bi­na kör tra­fik. Man kan tyc­ka att SL bor­de fun­de­ra på att byg­ga en stör­re de­på, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Den är ex­tremt högt be­las­tad sett till an­tal re­se­nä­rer. I dag är det dess­utom er­sätt­nings­tra­fik för tå­gen på Roslags­ba­nan som går där.

Men SL har inga pla­ner på att byg­ga om.

– Det kor­ta sva­ret är nej. Vi har inga pla­ner på att gö­ra nå­gon form av för­änd­ring, sä­ger Alek­san­der Kra­jis­nik, press­an­sva­rig vid SL.

FO­TO: HEGE HELLSTRÖM

OLYC­KA. Det var vid buss­ter­mi­na­len vid Dan­de­ryds sjuk­hus som en per­son blev påkörd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.