Är det jul – nu igen?

Knappt har du vant dig vid hös­ten så är det no­vem­ber, vin­ter­tid, snål­blåst och mör­ker. Tur då att ju­len bör­jar ti­digt i Stock­holm! Det gör i al­la fall jul­mark­na­der­na runt om i stan. Vi har sam­lat ett gäng tips.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

STANS ÄLDS­TA – OCH SVE­RI­GES

Stock­holms och Sve­ri­ges älds­ta jul­mark­nad äger som van­ligt rum på Stor­tor­get i Gam­la stan. Här hit­tar du 41 bo­dar där det säljs allt från ka­ra­mel­ler, konst­smi­de, jul­kor­var, hantverk, soc­ker­vadd, ke­ra­mik till myc­ket myc­ker mer.

När: Var­je dag från lör­dag 24:e no­vem­ber till sön­dag 23:e de­cem­ber, kloc­kan 11.00– 18.00.

Var: Stor­tor­get i Gam­la stan.

STUDENTALSTER PÅ LI­DIN­GÖ

Stu­den­ter­na på Malm­s­tens ar­ran­ge­rar sko­lans förs­ta jul­mark­nad. Här kom­mer man kun­na kö­pa allt från mö­b­ler, hantverk och de­sign­pro­duk­ter till hem­ba­ka­de ka­kor. Allt till­ver­kat av stu­den­ter­na på sko­lan. Det er­bju­das rund­vand­ring­ar av sko­lans lo­ka­ler och works­hops med lä­ra­re och ele­ver. I stu­den­ter­nas fik kan man kö­pa glögg, jul­must och hem­ba­kat. Det kom­mer även fin­nas en ut­ställ­ning gjord av ele­ver­na.

När: Lör­dag 24 no­vem­ber och sön­dag 25 no­vem­ber kloc­kan 11.00–16.00.

Var: Malm­s­tens, Lars­bergs­vä­gen 8.

JULKULOR OCH FI­KA I SOL­NA

På fol­kets hus jul­mark­nad i Sol­na hit­tar du julsmyc­ken, jul­grans­ku­lor, smör­kni­var, tyg­kas­sar, ull­fi­gu­rer med me­ra. Fi­ka finns till för­sälj­ning i kafé­et.

När: Lör­dag 24 no­vem­ber kloc­kan 11.00– 14.00

Var: Sol­na Fol­kets Hus, Skyt­te­holms­vä­gen 2.

TRADITIONSENLIGT PÅ SKANSEN

Skan­sens jul­mark­nad är en obru­ten tra­di­tion se­dan 1903. Kom i jul­stäm­ning bland de­ko­ra- ti­o­ner, god­sa­ker, jul­klap­par, halm­slöjd och an­nat hantverk. Du kan även del­ta i julpys­sel, dan­sa runt gra­nen och se hur ju­len fi­ra­des förr. Är du hung­rig finns kol­bul­lar, vilt­bur­ga­re och mun­kar till för­sälj­ning.

När: 24-25 no­vem­ber, 1-2, 8-9, 15-16 de­cem­ber kloc­kan 10.00–16.00.

Var: Skansen, Djur­gårds­slät­ten 49-51.

KVINNLIGT HANTVERK

Jul­mark­nad med Hand­kraft Kvin­no­kraft är i år stör­re än nå­gon­sin med 70 ut­stäl­la­re. Här hit­tar du hantverk gjort med om­sorg om mil­jö och män­ni­ska. Sil­versmyc­ken, hud­vård, åter­bruk, ke­ra­mik, trä­hant­verk, lä­der­söm­nad, cho­kladpra­li­ner, sys­ter­skap och ge­men­skap. Vad mer kan man öns­ka sig till jul?

När: Sön­dag 25 no­vem­ber från kloc­ka 11.00.

Var: Kra­ken, Rö­ke­ri­ga­tan 1.

VÄNLIGT I TÄ­BY

”En Vän­lig Jul­mark­nad på Tä­by Torg” he­ter det när det ord­nas små­ska­ligt, när­pro­du­ce­rat, eko­lo­giskt och hant­verks­mäs­sigt i Nor­rort. Här finns ho­nung och gårds­me­je­ri­ets ost, eko­lo­gis­ka jul­kran­sar och ba­garns bästa bröd. Jul­klap­par från små­ska­li­ga de­sig- ners och an­tik- och vin­ta­ge­sam­la­re. Dess­utom mas­sor mat, eld och ju­lig mu­sik. Pro­gram­met fylls på un­der he­la hös­ten. När: Sön­dag 25 no­vem­ber. Var: Tä­by torg.

TRA­DI­TIO­NELLT I KUNGLIG MIL­JÖ

Svensk jultra­di­tion i da­gar­na tre. Se de kung­li­ga vag­nar­na som an­vänds vid stats­be­sök, tit­ta på kung­ens häs­tar och ki­ka in i smed­jan. Ett 70-tal hant­ver­ka­re finns på plats. De­li­ka­tes­ser till för­sälj­ning.

När: fre­dag 30 no­vem­ber kloc­kan 12–19, 1 de­cem­ber kloc­kan 10–18 och sön­dag 2 de­cem­ber kloc­kan 10–17.

Var: Hov­stal­let, Väp­nar­ga­tan 1.

DE­KO­RE­RAD FÄNGELSEGÅRD

För and­ra året an­ord­nar Lång­hol­men Ho­tell och Re­stau­rang en egen jul­mark­nad. Det blir ut­stäl­la­re, ak­ti­vi­te­ter och kafé på en stäm­nings­fullt julde­ko­re­rad gård.

När: lör­dag 1 de­cem­ber och sön­dag 2 de­cem­ber.

Var: Gam­la fäng­el­set på Lång­hol­men.

SCHYSST PÅ ABF-HU­SET

Schysst Jul är en jul­mark­nad ar­ran­ge­rad av Sva­lor­na La­ti­na­me­ri­ka, där al­la del­ta­gan­de or­ga­ni­sa­tio­ner säl­jer va­ror som är till­ver­ka­de med hän­syn till män­ni­skor och mil­jö. Syf­tet är att ge ett rätt­vist och håll­bart al­ter­na­tiv till den vanliga jul­han­deln. När: Lör­dag 1 de­cem­ber, sön­dag 2 de­cem­ber. Var: ABF-hu­set, Svea­vä­gen 41.

KONSTFACKS MARKNAD

Jul­mark­na­den på Konst­fack är en år­lig hän­del­se, där stu­den­ter från al­la in­sti­tu­tio­ner säl­jer skulp­tu­rer, må­le­ri, ke­ra­mik, glas, smyc­ken, tex­tili­er, klä­der, de­ko­ra­tio­ner, och an­nat. Det finns ock­så ett café där du kan kö­pa fi­ka, samt en works­hop där barn och vux­na kan gö­ra egen konst. 10 kro­nor i en­tré, det går bra att swisha.

När: Lör­dag 1 de­cem­ber och sön­dag 2 de­cem­ber kloc­kan 10:00-17:00.

Var: Konst­fack, LM Erics­sons väg 14.

JULIGT PÅ DJURGÅRDEN

Jul­mark­nad i Fer­dinand Bo­bergs se­kel­skif­te­spa­lats på Djurgården. Ta del av kons­tvis­ning­ar, kör­kon­sert, jul­tall­rik från mat­kre­a­tö­ren Mo­ni­ka Ahl­berg och en väl­fylld mu­sei­bu­tik.

När: Lör­dag 1 de­cem­ber och sön­dag 2 de­cem­ber kloc­kan 12.00–17.00.

Var: Thi­els­ka gal­le­ri­et, Sjötulls­bac­ken 8.

NY DE­SIGN

Näs­ta ge­ne­ra­tion sto­ra svens­ka de­sig­ners har du chans att hand­la av när Beck­mans stu­den­ter ord­nar jul­mark­nad.

När: Lör­dag 8 de­cem­ber och 9 de­cem­ber kloc­kan 10.00–17.00.

Var: Beck­mans de­sign­hög­sko­la, Bra­he­ga­tan 10.

FO­TO: MOSTPHOTOS

GAM­MAL I GAMET. Jul­mark­na­den i Gam­la stan är lan­dets älds­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.