Skat­ten kan hö­jas och kom­mu­nen spa­rar

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det nya bud­get­för­sla­get för Dan­de­ryds kom­mun in­ne­hål­ler en skat­te­höj­ning av kom­mu­nal­skat­ten på 20 öre.

– Den 29 no­vem­ber vet vi ex­akt hur bud­ge­ten ser ut, det kan fort­fa­ran­de bli änd­ring­ar, sä­ger kom­mu­nens eko­no­mi­chef Björn Wall­gren.

Han sä­ger att en av an­led­ning­ar­na är hur det ser ut eko­no­miskt för kom­muns­ve­ri­ge.

– Där ser vi att på läng­re sikt kom­mer det in­te att gå så him­la bra, det sak­nas ett an­tal mil­jo­ner.

En an­nan an­led­ning är ut­jäm­nings­sy­ste­met – där Dan­de­ryd ska be­ta­la 25 mil­jo­ner mer än ti­di­ga­re un­der en treårs­pe­ri­od.

För­u­tom att hö­ja skat­ten ska kom­mu­nen ef­fek­ti­vi­se­ra.

– Det blir de stör­re för­valt­ning­ar­na som ska ef­fek­ti­vi­se­ra. Ut­bild­nings­nämn­den, so­ci­al­nämn­den, tek­nis­ka nämn­den och kom­mun­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.