Få ut­bil­da­de på fri­tids­hem­men

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

I Dan­de­ryd är det 25 pro­cent av de an­ställ­da vid fri­tids­hem­men som har pe­da­go­gisk hög­sko­le­ex­a­men. Det är klart un­der snit­tet i Sve­ri­ge.

Den ut­bil­da­de per­so­na­len på fri­tids­hem­men mins­kar sta­digt. An­de­len hel­tids­tjäns­ter med pe­da­go­gisk hög­sko­le­ex­a­men var 39 pro­cent 2017 i ri­ket. 1997 låg an­de­len på 73 pro­cent.

– Grund­lä­ra­re med in­rikt­ning mot ar­be­te i fri­tids­hem vitt­nar många gång­er om att den pe­da­go­gik som de har i sitt ba­gage in­te får kom­ma fram på det sätt som de skul­le öns­ka, för i sam­ar­be­tet med and­ra lä­ra­re i den ob­li­ga­to­ris­ka sko­lan be­trak­tas de of­ta som hjälplä­ra­re el­ler re­surs­lä­ra­re. De får job­ba med så­dant som de kanske egent­li­gen in­te har kom­pe­tens för, istäl­let för att an­vän­da de kun­ska­per som finns i fri­tids­hem­met. Det är en stor pro­ble­ma­tik, sä­ger Ann Lud­vigs­son, lek­tor i pe­da­go­gik vid Jön­kö­pings uni­ver­si­tet, till Ny­hets­by­rån Si­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.