För att av­las­ta Dan­de­ryds sjuk­hus ska am­bu­lan­ser från Val­len­tu­na omdi­ri­ge­ras till Norr­täl­je. Che­flä­ka­ren me­nar att det in­te kom­mer att på­ver­ka pa­ti­en­ter­na.

Danderyds Nyheter - - Norrort - Ella Sö­der­berg 070-091 23 42 ella.so­der­berg@di­rekt­press.se

Den 28 ok­to­ber ge­nom­förs den sista och störs­ta om­flytt­ning­en av verk­sam­he­ter mel­lan gam­la Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set och Nya Ka­ro­lins­ka i Sol­na.

Det­ta kom­mer dock att le­da till att bland an­nat Dan­de­ryds sjuk­hus får en ökad be­last­ning och får ta emot fler am­bu­lan­strans­por­ter från när­lig­gan­de kom­mu­ner.

”Ska in­te på­ver­ka and­ra”

Där­för går nu Norr­täl­je sjuk­hus in för att av­las­ta ge­nom att ta emot ett an­tal am­bu­lan­ser från Val­len­tu­na och Ös­terå­ker.

– Det har bli­vit upp mot 300 säng­plat­ser som har stängts på gam­la sjuk­hu­set. Sö­der­sjuk­hu­set har ta­git emot vis­sa pa­ti­en­ter och Dan­de­ryd tar emot från Sund­by­berg. Al­la pa­ti­en­ter ska för­de­las om, och Norr- täl­je sjuk­hus är med och tar emot pa­ti­en­ter från Val­len­tu­na och Ös­terå­ker, sä­ger Su­san­ne Ber­gen­brant Glas, che­flä­ka­re för vård­bo­la­get TioHund­ra som dri­ver Norr­täl­je sjuk­hus.

Hon me­nar att pa­ti­en­ter­na kom­mer att mär­ka att Norr­täl­je sjuk­hus har snab­ba­re flö­den på aku­ten jäm­fört med and­ra sjuk­hus.

– De Val­len­tu­na- och Ös­terå­ker­spa­ti­en­ter som körs till Norr­täl­je kan allt­så räk­na med att få vård snabbt, även om de får åka nå­got läng­re, sä­ger Su­san­ne Ber­gen­brant Glas.

– Vi kör business as usu­al. Om det för­mo­dan skul­le bli pro­blem, har vi ka­ta­strof­pla­ner att sät­ta in. Vi räk­nar med att kla­ra av tre till åt­ta am­bu­lan­ser ex­tra per dygn, och om vi in­te gör det får vi skju­ta in mer be­man­ning.

På­går till no­vem­ber

Enkla­re ope­ra­tio­ner, som görs i sam­ar­be­te med Uppsa­la län, kom­mer till­fäl­ligt att par­ke­ras för att kun­na ta emot am­bu­lan­ser­na från grann­kom­mu­ner­na.

Om­styr­ning­en av am­bu­lan­ser till Norr­täl­je sjuk­hus vän­tas på­gå till den 19 no­vem­ber. Då går man till­ba­ka till det vanliga flö­det igen och Ka­ro­lins­ka öpp­nar för fullt an­tal pa­ti­en­ter.

Ef­ter det ska häl­so- och sjuk­vårds­för­valt­ning­en av­gö­ra till­sam­mans med Dan­de­ryds sjuk­hus hur man ska fort­sät­ta.

Kan för­älng­as

Men blir det lyc­kat kan Norr­täl­je sjuk­hus fort­sät­ta att ta emot pa­ti­en­ter från Val­len­tu­na och Ös­terå­ker me­nar Su­san­ne Ber­gen­brant Glas.

– Jag kan tän­ka mig att om det blir för­längt kan vi ta emot pa­ti­en­ter igen, om det blir över­be­last­ning i stan. Då kan man sty­ra om am­bu­lan­ser som man vet in­te be­hö­ver Dan­de­rydsvård. Vis­sa åkom­mor kan vi in­te han­te­ra här, som bal­long­spräng­ning el­ler för­loss­ning.

Su­san­ne Ber­gen­brant Glas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.