A House ska för­vand­las till Ös­ter­malms nya mö­tes­plats

Öl­träd­gård, bryg­ge­ri, en ny re­stau­rang och tio mu­sik­stu­di­os. Det är någ­ra av pla­ner­na för en av sta­dens mest omdis­ku­te­ra­de bygg­na­der.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

Det hän­der sa­ker i den bru­tal­gråa bygg­na­den på Ös­ter­malms­ga­tan. Se­dan ar­ki­tek­tur­sko­lan läm­na­de lo­ka­ler­na 2015 har A House – en mö­tes­plats där uni­ver­si­tet, nä­rings­liv och stad möts – steg för steg växt in i be­tong­hu­set. I dag sit­ter bland and­ra start up-fö­re­tag från han­dels­hög­sko­lan, Youtu­be- nät­ver­ket Splay och af­färsin­ku­ba­torn Sting i hu­set.

”Sta­dens bästa kaf­fe”

Erik Wes­tin, af­färs­ut­veck­la­re på Aka­de­mis­ka Hus som hit­tills in­ve­ste­rat drygt 240 mil­jo­ner i den 12 000 kvadrat sto­ra bygg­na­den, upp­skat­tar att 500–600 per­so­ner dag­li­gen rör sig i hu­set.

– Re­no­ve­ring­en som på­gått se­dan 2015 har skett etapp­vis, upp­i­från och ned, vil­ket gjort att det i prin­cip från dag ett fun­nits verk­sam­he­ter i hu­set, sä­ger han då vi ses i lob­byn där ett 30- tal män­ni­skor sit­ter ut­sprid­da med blic­kar­na rik­ta­de mot si­na lap­tops.

– Det här är det själv­kla­ra var­dags­rum­met. Re­cep­tio­nen gör att al­la kän­ner sig väl­kom­na och här finns sta­dens bästa kaf­fe, kon­sta­te­rar Wes­tin le­en­de.

Med­lem­skap

Var­dags­rum­met är av­sett för de som köpt ett lob­by­med­lem­skap för 2 000 kro­nor i må­na­den samt för fö­re­ta­gen som hyr lo­ka­ler i hu­set. Men när re­no­ve­ring­en når bot­ten­plan kom­mer ock­så de pub­li­ka ytor­na att bli fler. Re­dan i dag finns po­pu­lä­ra kafé­et MR Ca­ke på plats och i maj 2019 är det dags för an­non­se­ring av yt­ter­li­ga­re öpp­ning- ar som vän­tas loc­ka all­män­he­ten.

– Det ska bland an­nat bli ett bryg­ge­ri, med till­hö­ran­de öl­träd­gård på in­ner­går­den, och en re­stau­rang. Dess­utom till­kom­mer tio mu­sik­stu­di­os och två bu­tikslo­ka­ler, av­slö­jar Wes­tin.

Stans fu­las­te

Själ­va hu­set, som stod klart 1969, har of­ta va­rit om­ta­lat. Och säl­lan i po­si­ti­va or­da­lag. Be­tong­bygg­na­den, som av­vi­ker re­jält från om­rå­dets öv­ri­ga ar­ki­tek­tur, har ett an­tal gång­er ut­setts till Stock­holms fu­las­te. Wes­tin kal­lar dock hell­re hu­set för ett ställ­nings­ta­gan­de och får med­håll av Tua Asplund, CEO på A House at Ös­ter­malm AB, och Sig­frid Bill­gren, Event­ma­na­ger.

– Jag är upp­vux­en i om­rå­det och äls­kar hu­set. Jag ser det som en ära att vin­na pri­set Stock­holms fu­las­te bygg­nad, sä­ger Bill­gren.

– Det finns trots allt ba­ra ett hus som är det fu­las­te, tilläg­ger han.

STU­DEN­TER. På vå­ning tre åter­finns ele­ver från Han­dels­hög­sko­lan.

FRYSPIZZATEST. Sig­frid Bill­gren be­rät­tar att hu­sets Kit­chen Lab ny­li­gen ha­de be­sök av ett ita­li­enskt piz­za­fö­re­tag som åt sig ige­nom he­la det svens­ka ut­bu­det av fryspiz­za.

TRIO. Erik Wes­tin, Tua Asplund, Sig­frid Bill­gren i hu­sets lob­by, el­ler ”var­dags­rum”, som Erik kal­lar det.

STORT. Om­kring 500 per­so­ner rör sig dag­li­gen i hu­set som to­talt är 12 000 kvadrat­me­ter.

FULT? Bygg­na­den har vid fle­ra till­fäl­len ut­setts till sta­dens fu­las­te hus.

BRY­TER AV. Bygg­na­den stic­ker ut i om­giv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.