A House

Danderyds Nyheter - - Stockholm -

Ett by­gel­for­mat la­mell­hus i fem vå­ning­ar som upp­för­des 1967-69 för ar­ki­tek­tur­ut­bild­ning­en vid KTH. Som­ma­ren 2015 läm­na­de ar­ki­tek­tur­stu­den­ter­na lo­ka­ler­na. Den 12 000 kvadrat­me­ter sto­ra be­tong­bygg­na­den har ut­setts till Stock­holms fu­las­te hus. A house re­no­ve­ras i etap­per och in­flytt-

ning har skett suc­ces­sivt se­dan no­vem­ber 2015.

En till­bygg­nad om 900 kvadrat­me­ter ska upp­fö­ras på in­ner­går­den istäl­let för den bygg­nad som gick för­lo­rad i en brand 2011. A house vill in­spi­re­ra till kun­skaps­ut­byte och spon­ta­na mö­ten mel­lan de oli­ka verk­sam­he­ter­na i hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.