Ten­nislöf­tet: ”Jag sik­tar på Wim­ble­don”

När Ag­nes Mit­tereg­ger var sex år bör­ja­de hon spe­la skum­bollsten­nis en gång i vec­kan. Idag trä­nar hon 10 tim­mar i vec­kan och sik­tar på Wim­ble­don.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Text: El­la Sö­der­berg | Foto: El­la Sö­der­berg

P å ba­nor­na vi­ner de grö­na bol­lar­na, och fo­ku­se­ra­de barn sving­ar rac­ke­tar­na om och om igen. Dan­de­ryds Nyheter träf­far Ag­nes, som pre­cis har haft fys­pass på Djurs­holms Ten­nisklubb. Hon har spe­lat ten­nis i åt­ta år, och det här är hen­nes hem­ma­bas.

– Det jag tyc­ker om med ten­nis är att man är en­sam, man tän­ker ba­ra på sig själv. Det hand­lar väl­digt myc­ket om att hit­ta kon­cent­ra­tio­nen och fo­ku­se­ra men­talt, sä­ger hon.

Ag­nes är mo­ti­ve­rad, hon trä­nar 10 tim­mar per vec­ka, plus fys­trä­ning­ar. Det blir un­ge­fär fem till­fäl­len i vec­kan, men hon åker ock­så på trä­nings­lä­ger varan­nan helg.

Hon har även bli­vit till­de­lad Ste­fan Ed­bergs sti­pen­di­um för hen­nes höga po­äng i bland an­nat SM.

Vad är det som är så kul med ten­nis?

– Al­la mi­na trä­nings­kom­pi­sar. Det är ock­så kul att re­sa, även om det ba­ra är trä­nings­lä­ger, sä­ger hon.

För­u­tom att trä­na i Djurs­holms Ten­nisklubb, trä­nar hon även med Good to Gre­at, som trä­nar i Dan­de­rydshal­len.

– Där är det li­te an­norlun­da trä­ning, vi har en coach som kom­mer upp från Båstad till vå­ra trä­nings­lä­ger, be­rät­tar Ag­nes.

Ten­nisli­vet präglas av många täv­ling­ar runt om i lan­det och även ut­om­lands, näs­ta vec­ka ska hon till Fin­land på täv­ling­en ITF. I som­ras var hon med på lag-EM, där Sve­ri­ge kom sexa. – Det kän­des bra, även om man kän­ner en press så är det kul att re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge, sä­ger Ag­nes. Hur för­be­re­der du dig in­för en täv­ling?

– Jag gör in­te så myc­ket, jag kol­lar ige­nom så att jag har med all ut­rust­ning. Sen när jag väl är där trä­nar jag ba­ra och vär­mer upp in­nan mat­chen. Vad är må­let med ten­ni­sen? – Att kun­na för­sör­ja mig på det, och att få spe­la Wim­ble­don.

Det jag tyc­ker om med ten­nis är att man är en­sam, man tän­ker ba­ra på sig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.