Mör­by Cent­rum chec­kar par­ke­ring­en

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg

Par­ke­rings­sy­ste­met i Mör­by Cent­rum har kri­ti­se­rats av ett fler­tal be­sö­ka­re. Nu ska cent­ru­met upp­da­te­ra sitt sy­s­tem, men två­tim­mars­re­geln gäl­ler fort­fa­ran­de.

I au­gusti byt­te Mör­by Cent­rum ut sitt par­ke­rings­sy­stem, från p-ski­va till ka­me­ra­re­gi­stre­ring.

Kund­par­ke­ring­en har ska­pat fru­stra­tion hos många be­sö­ka­re. För ett tag sen skrev vi om att många tyck­te att två tim­mar var för kort tid, och att man var ir­ri­te­rad över att det gäll­de to­talt un­der ett dygn.

Nå­got an­nat som bli­vit upp­märk­sam­mat är att det stått fel på dis­play­en när kun­der åk­te ut ur cent­rum. Trots att de stått max två tim­mar har det vid till­fäl­len stått att de ska be­ta­la. Ing­en in­farts­par­ke­ring Nu med­de­lar Mör­by Cent­rum att man har lyss­nat, och att en upp­da­te­ring av ka­me­ra­sy­ste­met ska ske. Mel­lan no­vem­ber och ja­nu­a­ri kom­mer besökarna att få åter­gå till p-ski­va el­ler bil­jett när de be­sö­ker cent­ru­met, me­dan det nya sy­ste­met in­stal­le­ras.

– Ef­ter in­put och syn­punk­ter från vå­ra be­sö­ka­re för­bätt­rar och upp­da­te­rar vi vårt par­ke­rings­sy­stem för att gö­ra det än­nu bätt­re. Själv­klart vill vi att det ska va­ra en­kelt att be­sö­ka Mör­by Cent­rum, sä­ger Hå­kan Lars­son i ett press­med­de­lan­de.

Men nå­gon änd­ring av två­tim­mars­re­geln blir det in­te. Det nya sy­ste­met kom­mer fort­fa­ran­de in­ne­bä­ra gra­tis par­ke­ring i två tim­mar per dygn.

– Dä­re­mot är pla­nen att vi ska se över möj­lig­he­ten till att kun­na er­bju­da bu­ti­ker­na att kö­pa fler tim­mar till si­na kun­der, det är nå­got vi tit­tar på, sä­ger Hå­kan Lars­son.

An­led­ning­en till att man ba­ra får stå två tim­mar per dygn är för att rul­jan­sen ska för­bätt­ras och att ga­ra­get in­te ska fun­ge­ra som en in­farts­par­ke­ring.

FOTO: ROLF AN­DERS­SON

UPP­DA­TE­RING. Mör­by Cent­rum ska upp­da­te­ra sitt par­ke­rings­sy­stem ef­ter kri­tik från besökarna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.