Sö­kes: Vo­lon­tä­rer till K30

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Den 14 no­vem­ber kom­mer för­e­ning­en ”En ut­sträck hand - Tä­by och Dan­de­ryd” ha ett mö­te för den som är in­tres­se­rad av att bli vo­lon­tär och hjäl­pa till att in­te­gre­ra de ny­an­län­da som flyt­tat till Tä­by kom­mun.

För­e­ning­en har till­gång till en lo­kal på bo­en­det på Ke­mist­vä­gen där de bland an­nat har pys­sel­rum, so­ci­alt café och ett stu­di­e­rum.

– Vi be­hö­ver vo­lon­tä­rer fram­för allt till K30 och cy­kel­fi­ket i Dan­de­ryd. Vi finns var­je tors­dag, mel­lan 18 och 20.30 på K30, sä­ger Fran­ci­sco ”Kic­ko” Mu­noz, som an­sva­rar för de so­ci­a­la ak­ti­vi­te­ter­na.

Mö­tet hålls på Ke­mist­vä­gen 30 den 14 no­vem­ber kloc­kan 19.30. An­mä­lan ska gö­ras till in­fo@enutstrackt­hand.se.

FOTO: PRIVAT

SO­CI­ALT. På Ke­mist­vä­gen finns lo­ka­ler för verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.