GDPR ÄNT­LI­GEN HÄR

Datormagazin - - LEDARE -

Nu kan vi pus­ta ut, GDPR är här och det mas­si­va in­flö­det av godar­ta­de spam-mejl in­för den nya för­ord­ning­en har i det när­mas­te upp­hört. Ge­ne­ral Da­ta Pro­tec­tion Re­gu­la­tion, el­ler data­skydds­för­ord­ning­en på svens­ka, har nu er­satt den gam­la Per­son­upp­gisla­gen och be­hand­ling­en av vå­ra per­son­upp­gier är för­hopp­nings­vis säk­ra­re än den nå­gon­sin va­rit.

Men re­san dit var ing­en höj­da­re. Ett par vec­kor in­nan för­ord­ning­en im­ple­men­te­ra­des bör­ja­de in­kor­gen sak­ta men sä­kert fyl­las av GDPR-mejl från fö­re­tag av oli­ka slag. Och det blev vär­re ju när­ma­re den 25 maj vi kom. Många vik­ti­ga tex­ter om hur per­son­upp­gier be­hand­las, rätt till da­ta­por­ta­bi­li­tet och han­te­ring­en av even­tu­el­la IT-in­ci­den­ter läs­tes an­tag­li­gen ald­rig.

Job­bet är gi­vet­vis in­te ogjort och att för­ord­ning­en kom­mer att stär­ka skyd­det för oss an­vän­da­re är det ing­en tve­kan om. Det gäl­ler dock att va­ra med­ve­ten om att fö­re­tag fort­fa­ran­de har sto­ra fri­he­ter att an­vän­da di­na per­son­upp­gier, så länge de be­rät­tar det för dig och du får möj­lig­het att sä­ga nej. Så här i eer­hand är det med and­ra ord ing­en dum idé att gå ige­nom GDPR-mej­len i din egen takt.

Vi på Dator­ma­ga­zin har gi­vet­vis lagt myc­ket tid och kraft på att se över vårt eget ar­be­te. Du hit­tar all­tid den se­nas­te in­for­ma­tio­nen om vår han­te­ring här: www. dator­ma­ga­zin.se/om-dator­ma­ga­zin/han­te­ring-av-per­son­upp­gi er.

För dig som var­ken vill el­ler or­kar lä­sa 17 500 tec­ken kom­mer här ett li­tet ex­em­pel på vad som hän­der med di­na per­son­upp­gier om du teck­nar en pre­nu­me­ra­tion via shop.dator­ma­ga­zin.se el­ler www.dator­ma­ga­zin.se.

Låt sä­ga att du anger din adress i vårt ehan­dels­sy­stem och be­ta­lar med ett kon­to-/ kre­dit­kort. I sam­band med be­ställ­ning­en väl­jer du att ange ditt mo­bil­num­mer och din e-post­a­dress för avi­se­ring­ar gällande din be­ställ­ning. I kas­san krys­sar du även i ru­tan för att pre­nu­me­re­ra på vårt ny­hets­brev och god­kän­ner att vi skic­kar mark­nads­fö­ring. Då hän­der föl­jan­de:

Din adress, e-post­a­dress och ditt mo­bil­num­mer och in­for­ma­tion om ditt köp spa­ras i webb­s­ho­pen som vi dri­ver via platt­for­men Sho­pi­fy. Nöd­vän­di­ga upp­gif­ter slus­sas även vi­da­re via Sho­pi­fys mej­l­lös­ning till Titel­da­ta. Titel­da­ta han­te­rar vå­ra pre­nu­me­ra­tio­ner och vår kund­tjänst. Var­je må­nad skic­kas din adress vi­da­re till V-tab som tryc­ker tid­ning­en och prin­tar din adress på bak­si­dan av den­sam­ma.

Ditt namn och din e-post­a­dress slus­sas även vi­da­re (eersom du själv valt att pre­nu­me­re­ra på ny­hets­bre­vet) till vår ut­skickslis­ta. In­for­ma­tio­nen spa­ras i ny­hets­brevs­tjäns­ten Mail­chimp. I var­je ut­skick —nns en tyd­lig länk som lå­ter dig upp­da­te­ra di­na upp­gif­ter hos Mail­chimp el­ler av­pre­nu­me­re­ra från ny­hets­bre­vet.

Di­na upp­gif­ter och de­tal­jer­na kring kort­be­tal­ning­en han­te­ras och spa­ras, i det här fal­let, av be­tal­le­ve­ran­tö­ren Stri­pe el­ler Pay­pal.

När din pre­nu­me­ra­tion ak­ti­ve­rats väl­jer du att ak­ti­ve­ra din di­gi­ta­la pre­nu­me­ra­tion via tjäns­ten Zto­ry, som får till­gång till ditt kund­num­mer och namn. De i sin tur sam­lar in da­ta kring tid­nings­läs­ning­en. Vi får till­gång till en över­gri­pan­de sta­tistik, men in­te hur just du valt att lä­sa oss.

Samt­li­ga vå­ra sam­ar­bets­part­ners ga­ran­te­rar att de föl­jer data­skydds­för­ord­ning­en. Det är dock vi på Om­soc Publishing AB som an­sva­rar för han­te­ring­en. Kon­tak­ta oss gär­na om du har någ­ra frå­gor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.