FÖR FÅ BI­TAR I MÅNA DENS FULLVERSION

Datormagazin - - ÅSIKT -

Jag pre­nu­me­ne­rar på Dator­ma­ga­zin och i nr 6 får man Auslo­gics Boot­speed 9 på kö­pet.

När jag nu är på väg att lad­da ner pro­gram­met ser jag att man en­dast kan lad­da ner 32-bi­tarsver­sio­nen.

Jag har en 64-bi­tars da­tor med Win­dows 10 så det ver­kar som om jag in­te kan an­vän­da pro­gram­met.

Har det bli­vit nå­got fel el­ler mås­te jag av­stå från pro­gram­met?

Om det in­te har bli­vit nå­got fel kun­de ni väl ha skri­vit dit att pro­gram­met en­dast gäl­ler för 32-bi­tarsda­to­rer.

BRU­NO

Hej Bru­no! Det går ut­märkt att in­stal­le­ra och an­vän­da det­ta pro­gram med 64-bi­tars Win­dows 10.

Det­ta tes­ta­de jag själv in­nan må­na­dens fullversion pre­sen­te­ra­des i tid­ning­en (jag in­stal­le­rar och kör al­la pro­gram).

Auslo­gics till­han­da­hål­ler in­te nå­gon spe­ci‚k 64-bi­tars ver­sion. Det ‚nns helt en­kelt in­te nå­gon an­led­ning till det­ta, då pro­gram­met in­te be­hö­ver adres­se­ra så sto­ra min­nes­mäng­der. Du kan allt­så lugnt lad­da ned och avnju­ta pro­gram­met, pre­cis som du kan gö­ra med många and­ra 32-bi­tars pro­gram.

MVH HEN­RIK KALLING, DATOR­MA­GA­ZIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.